سینما و آموزش

سینما و آموزش تاریخچه ی سینمای جهان
سه شنبه ۲۰ خرداد ۱۳۹۳ ۲۰:۵۵

تاریخچه ی سینمای جهان

سینما نوعی هنر است که ادراک آن بر عکس ادراک نقاشی، ادبیات و موسیقی چندان نیازمند پرورش قبلی نیست فقط به خوی و تکرار وابسته است و چون از فرهنگ مردم تغذیه می کند، یکی از نیرومند ترین و گسترده ترین شکل های فرهنگ مردم است