مقالات مدیریتی و اقتصادی

مقالات مدیریتی و اقتصادی بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها
پنجشنبه ۳۰ مرداد ۱۳۹۳ ۱۹:۵۸

بررسی تأثیر تعهد سازمانی بر عملکرد سازمان ها

مروزه با توجه به تغییرات و دگرگونی‌های پیوسته‌ای که سازمان ها با آن مواجه هستند اندیشمندان دانش مدیریت به این نتیجه دست یافته‌اند که مهمترین عامل کسب مزیت رقابتی در سازمان‌ها منابع انسانی آن‌ها می‌باشد و به همین دلیل توجه به رابطه آنها با سازمان و دیدگاه آنها نسبت به سازمان روز به روز افزایش می‌یابد.