شادی مردم تهران پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری

در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری 92 مردم تهران نیز مانند سایر شهرها به جشن و شادی پرداختند.

جشن و شادی مردم تهران جشن و شادی مردم تهران
جشن و شادی مردم تهران جشن و شادی مردم تهران
جشن و شادی مردم تهران جشن و شادی مردم تهران
جشن و شادی مردم تهران جشن و شادی مردم تهران
جشن و شادی مردم تهران جشن و شادی مردم تهران
جشن و شادی مردم تهران جشن و شادی مردم تهران
جشن و شادی مردم تهران جشن و شادی مردم تهران
جشن و شادی مردم تهران جشن و شادی مردم تهران
جشن و شادی مردم تهران جشن و شادی مردم تهران
جشن و شادی مردم تهران جشن و شادی مردم تهران
جشن و شادی مردم تهران جشن و شادی مردم تهران


خبرگزاری مــهر
MEHRNEWS