مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه که عصر یکشنبه 26 خرداد 92 با حضور دکتر علی اکبر ولایتی و حبیب الله عسگراولادی برگزار شد.

 

تصاویر مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه

مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه
مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه
مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه
مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه
مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه
مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه
مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه
مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه
مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه
مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه
مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه
مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه
مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه
مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه
مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه
مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه
مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه مراسم گرامیداشت شهدای حزب موتلفه

خبرگزاری مــهر
MEHRNEWS