مردم تبریز نیز مانند سایر شهرهای ایران پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری به جشن و شادی پرداختند.

تصاویر شادی مردم تبریز

شادی مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری شادی مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری
شادی مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری شادی مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری
شادی مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری شادی مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری
شادی مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری شادی مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری
شادی مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری شادی مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری
شادی مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری شادی مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری
شادی مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری شادی مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری
شادی مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری شادی مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری
شادی مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری شادی مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری
شادی مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری شادی مردم تبریز پس از اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری

خبرگزاری مــهر
MEHRNEWS