به گزارش خبرگزاری مهر، مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: پتروشیمی کاویان (الفین یازدهم) آخرین مراحل ساخت و تکمیل را سپری می کند و پیشرفت پروژه مطابق با برنامه زمان بندی در حال انجام است.
علی محمد بساق زاده با بیان این که واحد اصلی این طرح در حال پشت سر گذاشتن تست های فنی نهایی خود هستند، گفت: از اواسط امسال فاز دوم این مجتمع پیش راه اندازی شده و به تدریج به طور کامل واحدهای آن در مدار تولید قرار خواهند گرفت.
وی ادامه داد: فاز اول پتروشیمی کاویان با ظرفیت مناسبی در حال فعالیت است و امیدواریم با وارد مدار شدن فاز های جدید پارس جنوبی میزان خوراک پتروشیمی کاویان افزایش یافته و اتیلن بیشتری به خط لوله اتیلن غرب تزریق شود.
بساق زاده گفت: اتیلن ارسالی پتروشیمی کاویان افزون بر پتروشیمی پلیمر کرمانشاه به چند مجتمع دیگردر مسیر خط لوله تحویل می شود و به زودی پتروشیمی ایلام نیز به جمع دریافت گنندگان اتیلن پتروشیمی کاویان خواهد پیوست.
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی اظهار کرد: پتروشیمی های لرستان و مهاباد نیز تا پایان سال جاری درافت کننده اتیلن پتروشیمی کاویان خواهند بود.
خبرگزاری مــهر
MEHRNEWS