شرکت هواپیمایی قطر، خارق العاده ترین امکاناتی را که در اختیار مسافران خود قرار می دهد، در نمایشگاه هواپیماها در پاریس به نمایش گذاشته است.

یکی از این هواپیماها که امکانات حیرت انگیزی را در اختیار مسافران خود قرار می دهد، فضای کافی برای استراحت و حتی خوابیدن، به هر مسافر اختصاص داده شده و هر نفر در مقابل خود، نمایشگری دارد که می تواند فیلم دلخواه خود را در آن مشاهده کند.

تصاویر امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر

امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر
امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر
امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر
امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر
امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر
امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر
امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر
امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر
امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر
امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر
امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر امکانات خارق العاده هواپیمایی قطر

منبع: نون و آب