صرف صبحانه

بهترین زمان صرف صبحانه

متخصصان تغذیه می گویند: در ساعات 6 تا 8 صبح دستگاه گوارش فرد از مواد زائد شب و روز گذشته پاک شده و آمادگی کامل را برای دریافت مواد غذایی جدید دارد.
متخصصان هم چنین توصیه می کنند برنامه ی غذایی صبحانه هر فرد باید متناسب با میل و کشش غذایی آن فرد تنظیم شود تا میل به مصرف صبحانه در افراد بیشتر شود.
در این گزارش گفته شده افراد بایستی از غذاهای پر چرب و شیرینی زیاد در مصرف صبحانه اجتناب کنند.

منبع: نون و آب