توانایی نوزادان پنج ماهه

توانایی نوزادان پنج ماهه

نوزادان در پنج ماهگی قادرند احساسات و عواطف یکدیگر را درک کنند.
یافته های محققان نشان می دهد نوزادان پنج ماهه قادرند پیام های منفی و مثبت هم سن و سالان خود را از روی چهره یکدیگر تشخیص دهند.
محققان می گویند این یافته ها به درک آن ها از رشد اولیه نوزاد و این واقعیت که نوزادان به عواطف و احساسات یکدیگر حساس اند و آن را درک می کنند کمک می کند.

منبع: نون و آب