تظاهرات هزاران بحرینی

تظاهرات هزاران بحرینی

هزاران بحرینی روز گذشته در منامه پایتخت این کشور با شرکت در تظاهرات علیه رژیم آل خلیفه شعار دادند.
تظاهر کنندگان ضمن حمل دست نوشته هایی که بر روی آن ها شعار هایی علیه حکومت آل خلیفه نوشته شده بود خواستار آزادی زندانیان سیاسی شدند.
تظاهر کنندگان هم چنین بر استقرار دموکراسی و آزادی در کشورشان تاکید کردند.
گفتنی است بحرین از فبریه 2011 تاکنون صحنه اعتراض و خیزش مردمی علیه پادشاهی حاکم و رژیم آل خلیفه است.

منبع: نون و آب