انفجار خط لوله گاز

خط لوله گاز

افراد مسلح خط لوله انتقال گاز در منطقه سینا در شمال شرقی مصر رامنفجر کردند.
گزارش ها به نقل از مقامات امنیتی مصر حاکی است افراد مسلح بخشی از این خط لوله گاز را در جنوب العریش در سینای شمالی و بخش دیگری از آن را در شمال فرودگاه العریش منفجر کردند.
انفجار و خرابکاری در خط لوله گاز در سینای شمالی در حالی صورت می گیرد که تنها چند روز از برکناری محمد مرسی از مقام ریاست جمهوری مصر می گذرد و طرفداران وی متعهد شده اند تا بازگشت مرسی به مقام خود به اعتراض و تظاهرات ادامه دهند.

منبع: نون و آب