آیا میدانید آرامگاه کاوه آهنگر کجاست؟

کاوه آهنگر قهرمان اساطیری ایران باستان است که نامش بارها در شاهنامه  فردوسی و قیام او بر علیه ضحاک آمده است. در استان اصفهان شهرستان فریدن , در مسیر رودخانه چادگان ،دهستانی با نام «مشهد آهنگران» یا «مشهد کاوه» وجود دارد که با توجه به نام روستا زادگاه کاوه آهنگر است و آرامگاهی در این دهستان است که آرامگاه کاوه آهنگر و فرزندانش است.  بنای ساختمان آرامگاه نوساز و مربوط به دو دهه ی اخير است و برپايه ی گزارش افراد محلی بر آثار به جا مانده از يك بنای قديمی تر تجديد بنا شده است. در داخل آرامگاه سه قبر ديگر نيز وجود دارد، قبر سمت چپ که قدیمی تر و نوشته های روی آن مشخص نیست قبر کاوه آهنگر است، قبر ميانی كه بلندتر و بزرگتر از بقيه بود  بنا به گفته افراد محلی متعلق به پسر كاوه بود كه اگر اين نظر درست باشد اين قبر بايد متعلق به كارن (قارن) پسر كاوه باشد كه در شاهنامه ی فردوسي از او به نام «کارن كاوگان» نام برده می شود. مردم محل قبر سمت راست را متعلق به دختر كاوه می دانند.
آرامگاه کاوه آهنگر
کاوه آهنگر پهلوان بزرگ ایرانی و آرامگاه ناشناخته

نشان کاوه آهنگر و اولین پرچم ایرانیان باستان

اشاره به درفش کاویانی در اساطیر ایران، به قیام کاوه آهنگر علیه ظلم و ستم آژی‌ دهاک (ضحاک) برمی‌گردد. ضحاک ماردوش شاهی است که در اثر بی عدالتی و ظلم شیطان شانه‌هایش را بوسه می‌زند و از جای بوسه‌ ها مارهایی می‌رویند. ضحاک برای اینکه زنده بماند باید روزانه مغز دو جوان را به مارها بدهد و کاوه آهنگر نیز کسی است که هفده فرزندش قربانی مارها شده‌ است. در این هنگام، کاوه برای آن که مردم را علیه ضحاک بشوراند، پیش‌ بند چرمی خود را بر سر چوبی می‌کند و آن را بالا می‌گیرد تا مردم گرد او آیند. سپس با کمک مردم، کاخ فرمانروای ضحاک خونخوار را در هم می‌کوبد و فریدون را بر تخت شاهی می‌ نشاند. فریدون نیز پس از آینکه به شاهی رسید فرمان می‌دهد تا چرم پیش‌ بند کاوه را با دیباهای زرد و سرخ و بنفش بیارایند و زر و گوهر به آن بیافزایند و آن را درفش شاهی خواند و بدین شکل کلمه درفش کاویانی پدید آمد.

کاوه آهنگر پهلوان بزرگ ایرانی
 

فردوسی در شاهنامه چنین می‌گوید:

فرو هشت ازو سرخ و زرد و بنفش - همی خواندش کاویانی درفش

بعدها نیز هر پادشاهی به آن گوهری می‌افزود تا در شب نیز درفش کاویان بیشتر بدرخشد. درفش کاویان نشان جمشید و نشان فریدون نیز نامیده می‌شد.

کاوه آهنگر پهلوان بزرگ ایرانی و آرامگاه ناشناخته
 

تندیس کاوه آهنگر در اصفهان

کاوه آهنگر پهلوان بزرگ ایرانی و آرامگاه ناشناخته
منبع : نون و آب