تاثیر گردش ماه بر خواب

تاثیر گردش ماه بر خواب

محققان می گویند این که گفته می شود کامل بودن ماه بر خواب انسان موثر است مبنای علمی دارد.
بعضی از مردم می گویند: شب هایی که قرص ماه کامل است خواب نامناسبی دارند.
اکنون محققان ثابت کرده اند این مشکل مبنای علمی دارد.
محققان سوئیسی می گویند: هنگامی که قرص ماه کامل است فعالیت مغزی مرتبط با خواب عمیق تا 30 در صد کاهش می یابد و در این شرایط زمان به خواب رفتن افراد به طور متوسط پنج دقیقه طولانی تر می شود و خواب آن ها 20 دقیقه کوتاه تر می شود.
محققان می گویند: اکنون مشخص شده که چرخه ماه و گردش ماه به دور زمین بر خواب انسان ها تاثیر می گذارد و گردش ماه احتمالا بر رفتار انسان هانیز موثر است چرا که این تاثیر در حیوانات مشهود است.

منبع: نون و آب