شاپور اول یکی از شاهان بزرگ ساسانی

بزرگترین تندیس موجود در ایران متعلق به شاپور اول پادشاه ساسانی می باشد. این تندیس بر بلندای روستای شاپور و در  دهانه غار شاپور قرار گرفته که در 24 کیلومتری شهر کازرون و 5کیلومتری شهر باستانی بیشابور در استان فارس است، برای دیدن غارباید 800 متر کوهنوردی کرد. این پیکره ی بی مانند در دهانه ی غاری آهکی و مورد احترام ایرانیان باستان از یک قندیل یکپارچه تراشیده شده است ، وزن آن 30تن است و3متر پهنا و  7 متر ارتفاع دارد. بزرگ‏ترین تندیس ایرانی به شمار می‏رود. پادشاه در این پیکره از رو به رو شکوه شاهنشاهی شاهی و از پشت هیبت و شکوه جنگاوری دارد. سر تندیس کاملاً سالم ولی دو دست آن شکسته‌اند.

تندیس 1750 ساله شاپور اول بزرگترین تندیس ایرانی
تندیس 1750 ساله شاپور اول بزرگترین تندیس ایرانی
تندیس 1750 ساله شاپور اول بزرگترین تندیس ایرانی
تندیس 1750 ساله شاپور اول بزرگترین تندیس ایرانی
 

در عمق تقریباً 20 متری دهانه غار  تندیس بزرگی از شاپور اول ساسانی دیده می‏شود که با گذشت حدود 1750 سال همچنان ابهت پادشاه قدرتمند ساسانی را به نمایش می‏گذارد.  در ابتدا به نظر می‏رسد آن را از جای دیگری بدین مکان آورده باشند ولی با دقت بیشتر آشکار می‏شود که بر اثر تراشیدن یک ستون سنگی و کاملاً طبیعی موجود در غار پدید آمده است. برای مدت‏های طولانی و نامعلوم واژگون شده بود تا این که در سال 1336 خورشیدی توسط نیروهای ارتش در جای خود قرار گرفت و پاهای شکسته آن با بتون بازسازی شد. در همین سال، دو سنگ نوشته نیز در کناره ‏های غار پدید آوردند. یکی از آن‏ها ترجمه سنگ نوشته شاپور در نقش رجب و دیگری توصیف بازسازی و برپاسازی تندیس شاپور را شرح می‏دهد.تندیس 1750 ساله شاپور اول بزرگترین تندیس ایرانی

شاپور اول ساسانی پادشاه روم را به زانو در آورد

در خصوص جایگاه شاپور اول ساسانی (215 تا 272 میلادی) همین بس که وی توانست پس از درگذشت پدرش اردشیر بابکان (بنیانگذار امپراطوری ساسانی) قلمرو حکومت خویش را به چارچوب داریوش اول هخامنشی نزدیک کند، اگر چه سرزمین ایران هیچ گاه نتوانست به بزرگی زمان داریوش بزرگ برسد. نکته دیگری که در زندگی شاپور برجسته می‏نماید، جنگ‏های وی با روم باستان و پیروزی‏های درخشان اوست که سرانجام در سال 260 میلادی طی نبرد اُدِسا (شمال انتاکیه در ترکیه امروزی) توانست والرین Valerian امپراطور رومی را به اسارت بگیرد. چنین رویدادی در طور چندین قرن جنگ‏های ایران و روم، تنها یک بار رخ داد. شاپور اول به مناسبت این پیروزی شگرف، دستور داد چندین نقش برجسته در نقش رستم استان فارس  بتراشند تا شرح آن پیروزی را به آیندگان بدهد.

منبع : نون و آب