تأثیر افکار و کلام در زندگی

به یاد داشته باشید هر آنچه که در افکار و کلام شما جاری است آن را به خود جذب خواهید کرد. یعنی در زندگیتان چیزهایی را دریافت می کنید که با احساسات شما در ارتباط هستند. تمام احساسات خوب از عشق ناشی می شوند،اگر سعی کنید همیشه مثبت اندیش باشید و عشق از خودتان ساطع کنید مطمئن باشید که عشق هم دریافت خواهید کرد. اگر لب فرو بندیم و از غم و غصه نگوییم، مطمئن باشید اندوه از زندگتأثیر افکار و کلام در زندگییمان رخت برمی بندد. هر آنچه در خیال خود تصور کنید، دیر یا زود در زندگیتان نمایان می شود.

نکته هایی در مورد نوع تفکر

  1. احساس دولتمندی کنید تا بتوانید ثروت را به سوی خود جذب کنید. احساس توفیق کنید تا موفق شوید.
  2. به خاطر بسپار آنچه در عبادت طلب می کنید، یقین بدانید که آن را یافته اید و به شما عطا خواهد شد. همیشه باید از امید و اشتیاق الهی لبریز باشیم. بادتان باشد همیشه در پناه خدا هستید و خدا هرگز دیر نمی کند.
  3. به یاد داشته باشیدهدفتان هر چه می خواهد باشد، خود را در حالتی تصور کنید که دارند به شما تبریک می گویند. این ایده عاقبت شما را به آرزویتان خواهد رساند. یادتان باشد خوشبین نوری را که وجود ندارد می بیند.
  4. خود را به همان گونه که می خواهید باشید، در آینه دل بنگرید، موفق، مثبت، خوشبخت و سالم. این صفات را شایسته و برازنده خویش بدانید در آن صورت است که با آهن ریای ذهنی خود، خوشبختی، آسایش، آرامش و تندرسیتی و نشاط را به سوی خود جذب خواهید کرد.
  5. هر روز دعا کنید، مراقبه کنید، با منبع انرژی کائنات در ارتباط باشید، روحتان را رشد و توسعه داده و آن را بپرورانید. مواظب گفتار خود باشید و به یاد داشته باشید که افکار و کلام خلاق هستند.
    باور کنید آنچه که از صمیم قلب خواسته اید، تحقق پیدا خواهد کرد. هیچ چیز برای خدا غیرممکن نیست. یادتان باشد مهم نیست چندبار زمین می خورید، مهم آن است که چند بار بلند می شوید.

منبع: نون و آب