تحقیقات درباره منشا بینایی

تحقیقات درباره منشا بینایی

تحقیقات 30 ساله یک محقق استرالیایی نشان می دهد قدمت بینایی چشم انسان به حدود ششصد میلیون سال پیش می رسد.
بنا براین گزارش منشا بینایی و چشم که یکی از ارزشمند ترین اندام های بدن است همواره برای دانشمندان معما بوده است اما تحقیقات پرفسور ترورلمب از مرکز بینایی دانشگاه ملی استرالیا نشان می دهد منشا بینایی به بیش از 700میلیون سال پیش باز می گردد و این درست زمانی بوده که تنها جانداران آمیب مانند همچون تک سلولی ها، جلبک ها، مرجان ها و باکتری ها بر روی زمین ساکن بوده اند.
در ادامه این تحقیق گفته شده چشم انسان که کره ای منفرد و دارای میلیون ها گیرنده نوری است ابتدا بین 500 تا 600 میلیون سال پیش شروع به ظهور کردو این لحظه ای حیاتی برای سیستم بینایی انسان به شمار می آید.

منبع: نون و آب