کبدی همان ورزش زو ایرانی است

کبدی همان ورزش زو ایرانی است کبدی همان ورزش زو ایرانی است

اصل ومنشاءاین بازی بومی ومحلی نیاز به قدرت ومهارت داشته و کاملاً ساده وکم خرج می باشد ونیازی به محوطه بزرگ و وسایل بازی ندارد .
این بازی درتمام نقاط ایران معروف ومشهورو مسابقات کبدی به طورعادی برگزار می شود.
این بازی درگیلان شیرین دودو و درخراسان،گلستان و مازندران زو  و در خوزستان اش تي تي و در سیستان و بلوچستان کبدی نامیده می شود.
کبدی علاوه براينكه يك ورزش پرتحرك وکم خرج و ساده استدر داخل و بيرون سالن نيز برگزار و ترکیبی ازکشتی و راگبی است .
برای گرفتن مهاجم یا فرار از دست حریف دراین بازیبه مهارت ، انعطاف پذیری ، چابکی، استقامت، حضورذهن و جرأت نیاز است.ورزش کبدی اصالتا"یک رشته هندی الاصل می باشد و ريشه كلمه كبدي ازواژه كائون بادا به معني مبارزه با حريف مشتق مي شود اين بازي همزمان با بازيهاي المپيك برلن در سال 1936در شهر ماهاراشترا توسط هانومان ويابام به نمايش درآمد.
بازي كبدي درسال 1938 دربازيهاي المپيك هند در شهر كلكته معرفيو فدراسيون كبدي هند( KFI ) در سال 1950 تاسيس شد و قوانين و مقررات استاندارد بازي كبدي درهمين سال تصويب شد.
فدراسيون آماتور كبدي آسيا در سال 1978 تشكيل شدوكبدي براي اولين بار به عنوان يكي ازرشته هاي نمايشي بازيهاي آسيايي در سال 1982 دهلي نو شركتو براي اولين بار نيز در بازيهاي آسياي پكندر سال 1990 به عنوان يك رشته رسمي شركت داده شد.
اولين دوره مسابقات قهرماني كبدي در سال 1980 برگزار شدتا بخش زنان نيز در سطح بين المللي فعاليت لازم را داشته باشد .

قوانين و مقررات بازي :
هر تيم شامل 12 بازيكن مي باشد.7نفر بازيكن اصلي و 5 نفر بازيكن ذخيرهتعويض در بازي در مواقع تايم اوت پزشكي و تايم مربي مجاز مي باشدو محدوديت تعويض وجود ندارد.
وقت بازي 2 وقت 20 دقيقه اي مي باشدو در صورت تساوي دو تيم در پايان وقت قانوني پنج حمله از سوي دو تيمو اگر باز هم مساوي شدند حمله يك به يك پيگيري مي شود،تا تيم برنده مشخص گردد.
وقت استراحت بين دو نيمه، 5 دقيقه مي باشد.
 

زمين كبدي:زمين بازي قطعه زميني است مسطح با تشك تاتاميبا ابعاد 10*5/12 متر براي مردان كه توسط يهخط مياني به دو قسمت تقسيم مي شود،هر نيمه از زمين 10 متر عرض و 6 متر و 25 سانتي متر طول داردكه اندازه هر نيمه به عرض 8 متر و طول 5 متر و 50 سانتي متر است.
فضای لازم :لازم است در هر طرف زمين به اندازة 4 متر فضاي بيروني در كنارو انتهاي خطوط اختصاص داده شود.
سكوي نشستن :سکوی نشستن بايد در فاصله 2 متر از انتهاي خطوط قرار گيرد.اين سكو بايد به شكل مستطيل 8*1 متر براي مردانو 6*1 متر براي زنان باشد.در صورت عدم امكان فراهم ساختن سكو با چنين ابعادي، داور مي توانددر مورد علامت گذاري و تعيين محل مناسب سكوهايمحل نشستن تصميم گيري نمايد.
كبدي گفتن:با صداي بلند و واضح، بايد كلمه كبدي را به طور ممتد بازيكن مهاجم تكرار كند.
مهاجم:كسي است كه وارد ميدان حريف مي گرددمهاجم قبل از اينكه به زمين يا ميدان حريف برسد بايد شروع به كبدي گفتن بكند.
حريف:هر يك از بازيكنان يك گروه كه در محوطه زمين خوددر مقابل گروه مهاجم در طرف ديگر زمين قرار مي گيرندحريف يا طرف مخالف گروه ديگر محسوب مي گردند.
قطع:قطع كردن صداي كبدي كلمه (كبدي كبدي) يا نفس گيري در طي بازيبه معني قطع كردن محسوب مي گردد.اين عمل بايد به طور ممتد كبدي ـ كبدي شروع شده و ادامه يابدتا زمانيكه مهاجم به زمين خود برگردد.
موفق شدن:در صورتيكه مهاجم بدون نقض قوانين بازي با حريف تماس پيدا كنديا اگر قسمتي از بدن حريف با قسمتي از بدن مهاجم تماس پيدا كندو سپس مهاجم با زمين خود تماس پيدا كندمهاجم موفق به كسب امتياز شده است.
متوقف ساختن مهاجم:در صورتيكه حريفان يا حريف بدون نقض قوانين بازي مهاجمرا نگه داشته و او را در زمين خود متوقف سازندو به مهاجم اجازه رسيدن به زمينش را ندهندتا وي نتواند بازي را ادامه دهد،مهاجم متوقف شده شناخته مي شود و يك امتياز را از دست مي دهد.
صحيح رسيدن به زمين:در صورتيكه مهاجم پس از عبور از خط مياني،با هريك از اعضاي بدن با زمين خود تماس پيدا كند و قوانين بازيرا نيز نقض نكرده باشد و بازي را ادامه داده باشدوي صحيح به زمين خود رسيده است.
امتیاز گیری :چنانچه مهاجم خط امتيازي را رد كند يك امتياز مي گيرد.
تماس پيدا كردن:منظور از تماس پيدا كردن تماس مهاجم با حريفان يا لباس كفش و مو يا هر يك از وسايل يا اعضاي بدن آنها مي باشد.
درگيري:هنگامي كه مهاجم با حريف يا حريف با مهاجم تماس پيدا كند درگيري آغاز مي گردد.
حمله:هنگامي كه مهاجم وارد زمين حريف مي شود حمله آغاز شده است.
حمله موفق:اگر مهاجم حداقل يكبار هنگام زمان حمله از خط 3/75متري (باك) عبور نمايدو به زمين خود برگردد، حمله موفقيت آميز انجام شده است