خود آرایی :

انواع چهره ها
طرح وترکیب چهرۀ شما کدام یک از انواع چهره هاست؟
  •  فرم بیضی
اگر فرم صورت شما بیضی است شما دارای یک صورت ایده آل هستید ومی توان گفت هرگونه آرایشی می توانید داشته باشید ( هم مو وهم صورت ) مگر موارد خاص مثل داشتن عینک ویا برجستگی نوک بینی

خود آرایی
  • فرم گرد
اینگونه صورت ها راباید حتی الامکان با آرایش صورت و کشیده ترجلوه داد و مقداری ازمورا اطراف گوش ها وگونه ها طوری ریخت تا حد گوش ها نمایان شوند و چتری را کج درست کرد .
  •  فرم مربع
اگر صورتی دارید که خط مودرپیشانی شما وخط آرواره ها ( فک ها ) مربع شکل همراه با پهنای صورت هستند شما تقریباً صورتی مربع شکل دارید وبهتر است که مانند صورت گرد عمل کنید ،اگر موها بلندت وروی شقیقه ها واطراف صورت و آرواره هاقرار گیرد بهتراست.
  •  فرم مستطیل
حالت صورت در این مدل کشیده است وگونه ها فرورفته می باشند. اینگونه صورت ها رابایستی با آرایش مناسب کوتاه تروپهن ترنشان داد. مثلاً موهای بالای سرراباچتری روی پیشانی وترکیبی پرپشت در اطراف صورت وهمچنین با کشید ن مو به طرف بیرون گونه ها صورتی پهن نمایان کرد.
  • فرم لوزی
در اینگونه صورت ها وپیشانی وچانه باریک است ولی گونه پهنای زیادی دارد با کم کردن پهنای گونه ها وافزایش مودراطراف فک ها ونگه داشتن مو به طورفشرده دراطراف سروخط استخوان گونه ها می شود تا ظاهری بیضی بدست آورد.از کنارزدن مو ازکنارفک ها وخط پیشانی خودداری شود.
  • فرم مثلث
این صورت درپیشانی باریک و آرواره ها وچانه پهن است. آرایش این صورت به این شکل است که پیشانی پهن به نظرآید،موها باید دراطراف صورت پروبلند باشند وتا اندازه ای پیشانی رابه حالت کج پرکرد.
  • فرم مثلث معکوس یا قلب
اینگونه صورت برعکس فرم بالا پیشانی پهن وچانه باریک است باید باآرایش پیشانی راباریک وپهنای پایین صورت رااضافه کرد. تابازکردن فرق موهارا می توان به صورت دالبری شقیقه ها ریخته واطراف چانه را نیزبا فرداد ن به موها پرکرد.
  • صورت باریک و لاغر
اگر دارای صورتی بسیا ر بار یک و لاغر هستید با پوش دادن موها در اطراف سر،صورت خود راپهن تر نشان دهید

منبع : نون وآب