عوامل اصلی آلرژی های پوستی

عوامل اصلی آلرژی های پوستی

محققان علوم پزشکی می گویند یافته های آنان نشان می دهد نوعی نقص در سلول های پوست به ایجاد آلرژی پوستی کمک می کند.
بنا به گفته این محققان حساسیت های پوستی موسوم به درماتیت شدید، آلرژی های متعدد و مشکلات متابولیسم نیز بر اثر ایجاد جهش در مولکول (دسموگلین 1) ایجاد می شوند.
این محققان هم چنین اضافه می کنند که دسموگلین1 به عنوان عاملی در حفظ لایه ی خارج پوست انسان محسوب می شود و نقشی ساختمانی دارد به نحوی که ارتباط بین سلول هارا حفظ می کند و به عنوان عامل اصلی دفاعی بدن دربرابر عوامل مهاجم خارجی عمل می کند.
محققان معتقدند نقص در کار کرد این عامل به  بروز حساسیت ها و آلرژی های پوستی منجر می شود.

منبع: نون و آب