تظاهرات مردم بحرین

تظاهرات مردم بحرین

مردم بحرین با برپایی تظاهرات علیه حکومت آل خلیفه بر لزوم استقرار نظام دموکراتیک در کشورشان تاکید کردند .
هزاران تن از مردم بحرین در این تظاهرات ضد حکومتی خواستار آزادی زندانیان سیاسی و ایجاد تغییرات دموکراتیک در کشورشان شدند.
پلیس ضد شورش برای متفرق کردن معترضان به گاز اشک آور ونارنجک های بیهوش کننده متوسل گردید .
بحرین از دوسال پیش تا کنون پس از سرکوب مردم به دست نیروهای امنیتی در تظاهرات ضد رژیم ،هر روز شاهد تظاهرات معترضان بوده است .
گفتنی است از دو سال پیش تا کنون دهها نفر در این اعتراضات کشته شده و صدهها نفر نیز دستگیر شده اند .

منبع: نون و آب