تولید ابر های سیروس

تولید ابر های سیروس

با استفاده از لیزر می توان به کمک آسمان های بدون ابر و مناطق خشک شتافت.
نتایج تحقیقات محققان سوئیسی نشان می دهد که می توان با استفاده از لیزر ابر های طبیعی و باران زای سیروس تولید کرد.
این دانشمندان امیدوارند با استفاده از لیزر بتوانند به کمک آسمان های بی ابر بشتابند و برای این منظور ماه آینده دور هم جمع می شوند تا در خصوص امکان ارسال پالس های نور افق برای کنترل آب و هوا صحبت کنند.
گفتنی است سیروس ابری مو مانند و رشته ای و در زمره ابر های باران زاست و در آزمایشاتی که در آزمایشگاه صورت گرفته محققان سوئیسی در استفاده از فناوری لیزر برای ترغیب تشکیل ابر موفق بوده اند.

منبع: نون و آب