تصفیه آب آشامیدنی با گشنیز

تصفیه آب آشامیدنی با گشنیز

محققان روشی ساده وکم هزینه ابداع کرده اند که از گشنیز برای تصفیه آب آشامیدنی استفاده می کند .
سبزی گشنیز که در بیشتر کشورهای آسیای جنوبی و مکزیک مورد استفاده قرار می گیرد یک راه حل جدید و پایدار برای تصفیه آب محسوب می شود .
این سبزی از توانایی بالقوه به عنوان جاذب زیستی برای حذف سرب و سایر فلزات سنگین سمی از آب آلوده برخوردار است.
بر اساس این طرح زمانی که فیلتر پارچ تصفیه آب نیاز به تعویض داشته باشد می توان از بسته ای گشنیز به عنوان فیلتر استفاده کرد .
گفتنی است موفقیت گشنیز در تصفیه آب در ساختار دیواره های سلولی خارجی گیاه نهفته است که به جذب فلزات سمی ، مانند سرب کمک می کند .

منبع: نون و آب