سخنان ناپلئون بناپارت

سخنان ناپلئون بناپارت نخستین امپراتور فرانسه کسی که می ترسد شکست بخورد حتما شکست خواهد خورد.

 یک روز زندگی پر غوغا و در شهرت و افتخار بهتر از صد سال گمنامی است.

 پیروزی یعنی خواستن .

 عشق گوهری است گرانبها ، اگر با عفت توام باشد.

اگر نیمی از لشگریانم ایرانی بودند تمام دنیا را فتح می کردم.

 عفت در زن مانند شجاعت است در مرد ، من از مرد ترسو همچنان متنفرم که از زن نانجیب.

  فداکاری در راه وطن از همه فضایل باارزشتر است.

  در دنیا فقط از یک چیز باید ترسید و آن خود ترس است .

 اولین شرط توفیق شهامت و بی باکی است .

 نایاب ترین چیزها در جهان دوست صمیمی است .

  دردها و رنج ها فکر انسان را قوی می سازد.

  کسانی که روح نامید دارند مقصرترین مردم هستند.

 بزرگترين عمل غير اخلاقی اين است كه انسان شغلی را كه از انجام آن ناتوان است بر عهده گيرد.

خونسردی بزرگترين صفت يك فرمانده است.

فن جنگ، نيرومند بودن در يك نقطه ی مشخص و روشن است.

چه بسيارند مردانی كه گناهكار و مجرم نيستند مگر به دليل ضعف آنان برای يك زن.

استحكام و پايداری و ثبات و جرأت بر همه چيز فايق می شود.

تنها انقلاب خطرناك، انقلاب گرسنگان است. من از شورشهايی كه دليل آن بی نانی باشد، بيش از نبرد با يك ارتش دويست هزار نفری بيم دارم.

در دنيا خفتگانی هستند كه بيداريشان همچون بيداری اژدها وحشتناك است.
ازدواج هميشه به عشق پايان داده است.
انسانها در كل، چيزی جز كودكان بزرگ نيستند.
بزرگترين حوادث دنيا را كه تجزيه و تحليل می كنيم به اين نتيجه می رسيم كه آنچه باعث بروز آن شده هيچ ارزشی نداشته است.

بزرگترين خطر در زمان پيروزی رخ مي دهد.

هيچ كاری خوب انجام نمی گيرد مگر اينكه انسان خودش آن را به انجام رساند.
بين شكست و پيروزی يك قدم بيشتر فاصله نيست و مردم از ترس شكست، شكست می خورند.
هر پيروزی، پيروزی نيست و هر شكستی، شكست نيست.
مردی را در نظر بگيريد كه در غربت و دور از خويشاوندان و خانواده خود زندگی مي كند. چنين مردی به طور حتم نياز به نوعی دلبستگی دارد تا جای علاقه پدر و برادرش را بگيرد. اينجاست كه عشق می آيد و اين گونه مزايا را به او تقديم مي كند.
آن كس كه از اول می داند به كجا می رود، خيلی دور نخواهد رفت.
كم دانستن و پر گفتن مثل نداشتن و زياد خرج كردن است.
اولين شرط كاميابی، شهامت و بی باكی است.

عشق بايد شادی آور باشد نه رنج آور.
به نظر ما خيرخواهی ديگران حماقت جلوه می كند و حماقتهای ما خيرخواهی، نيكی ديگران ضعف و ضعف ما هميشه نيكی است.
رنجها و ناراحتی ها فكر انسان را قوی می كند.
دليری و شجاعت را به دروغ نمی توان بر خود بست؛ دليری صفتی است كه مكر و فريب نمی پذيرد.
شجاعت مانند عشق از اميد تغذيه می كند.
کسی را که دوستش داری، آزادش بگذار؛ اگر قسمت تو باشد بر می گردد، وگرنه بدان که از اول مال تو نبوده است. ازدواج هميشه آنگونه كه می پنداريد، نتيجه عشق نيست.
ناياب ترين چيزها در جهان، دوست صميمی است.

 

منبع : نون و آب