عاری سازی خاورمیانه از سلاح های کشتار جمعی

عاری سازی خاورمیانه از سلاح های کشتار جمعی

وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در دیدار با همتای اندونزیایی خود برضرورت عاری سازی خاورمیانه از سلاح های کشتار جمعی تاکید کرد .
دکتر محمد جواد ظریف در این دیدار برضرورت تعامل بیشتر برای توسعه همکاری های بین المللی تاکید کرد .
ایران و اندونزی همچنین توسل به زور درنظام بین المللی را مردود دانستند و از عاری سازی خاورمیانه از سلاح های کشتار جمعی حمایت کردند .
وزرای امورخارجه دوکشور برلزوم برقراری آتش بس وجلوگیری از ادامه خشونت در سوریه تاکید واز انتقال سیاسی بدون دخالت خارجی وبراساس اراده مردم در سوریه حمایت کردند .

منبع: نون و آب