نوشیدن اشک لاک پشت ها توسط پروانه ها

 نوشیدن اشک لاک پشت ها توسط پروانه ها

پرواز پروانه های رنگارنگ در اطراف سر لاک پشت های خال زرد در جنگل های بارانی غرب آمازون ، پدیده متداولی دراین منطقه محسوب می شود که تاکنون در جای دیگری مشاهده نشده است.
محققان پدیده نادر نوشیدن اشک چشمان لاک پشت ها توسط پروانه ها را در جنگل های بارانی غرب آمازون مورد بررسی قرار دادند ودریافتند اشک چشم لاک پشت ها یک منبع حیاتی برای تامین ماده معدنی سدیم محسوب می شود وپروانه ها بانوشیدن آن نیاز بدن خود را تامین می کنند .
لاک پشت ها هنگام نوشیدن اشکشان توسط پروانه ها برای لحظاتی قادر به دیدن محیط اطراف خود نیستند واین زمان بهترین فرصت برای حمله شکارچیان وحتی عکاسان محسوب می شود تا از این پدیده نادر عکس وفیلم تهیه کنند .

منبع: نون و آب