روز آتش نشان

روز آتش نشان

تبریک به تو که در میان شعله های آتش، پیام آور ایستادن و سرخ زیستن هستی
روز آتش نشان مبارک
****

آتش نشان ها  دريادلاني هستند که
در هنگام بروز حوادث جان به کف و بي محابا
دل به آتش مي زنند و دل دريايي داشتن يعني همين
روز آتش نشان مبارک
****

آتش نشان ها با حماسه آفريني هاي خود
در نبرد با شعله هاي خانمان سوز ،
جوانه هاي اميد را از بستر خاكسترها مي رويانند .
روز آتش نشان مبارک
****

*هفتم مهرماه روز آتش نشان گرامي باد*

منبع: نون و آب