جام شیردال

جام شیردال ۲۷۰۰ ساله به میهن بازگشتجام نقره‌ ای شیردال که از غاری باستانی در استان لرستان بیرون آمده بود و توسط سارقین از کشور خارج شده بود، در سال 2003 هنگام ورود به خاک آمریکا توقیف شد. از آن تاریخ تا کنون این جام در وزارت امور خارجه آمریکا نگهداری می‌ شد و در سفری که محمد علی نجفی معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراث فرهنگی و گردشگری که همراه با رئیس جمهور جناب آقای روحانی به نیویورک داشتند این اثر تاریخی به ایران بازگردانده شد.
طبق معاهدات یونسکو، کشورهای عضو این مجمع جهانی، موظفند آن دسته از آثار تاریخی که به طور غیرقانونی از کشوری خارج شده‌اند را به کشور مبداء بازگردانند. شیردال نقره‌ای نیز طبق تعهدات کشور آمریکا به معاهدات یونسکو به هیات ایرانی بازگردانده شد.
«مهناز گرجی»، رئیس موزه ملی ایران درباره اهمیت بازگشت شیردال به CHN گفت: «در حال حاضر جایگاه نمادین این شی برای موزه ملی ایران اهمیت بسیاری دارد. بازگشت این شی در این مقطع زمانی پیامد پیامی مهم و کسب اعتباری فرهنگی است.»
وی در ادامه گفت: «جایگاه نمادین شیردال مهتر از جایگاه شکلی آن است. کشور آمریکا طبق معاهدات یونسکو شی‌ای را به ایران بازگردانده‌است؛ پس از انقلاب و مخدوش شدن روابط سیاسی و فرهنگی با آمریکا، استرداد اموال تاریخی که به طور غیرقانونی از ایران خارج و در کشور آمریکا ضبط شده بود، متوقف شد و بازگشت این شی نشان‌گر آن است که می‌توان در یک ارتباط فرهنگی، نسبت به استرداد دیگر اشیاء تاریخی ایران که در آمریکا نگهداری می‌شود و به طور غیرقانونی خارج شده‌اند اقدام کرد.»
به گفته رئیس موزه ملی ایران، بازگشت شیردال فتح بابی برای رفع موانع قانونی و بازگرداندن الواح گلی هخامنشی است که بیش از نیم‌قرن در شیکاگو نگهداری می‌شوند و به طور امانی از ایران خارج شده‌اند. وی همچنین تاکید می‌کند که بازگرداندن آثار تاریخی مسروقه ایران، تنها به کشور آمریکا ختم نمی‌شود. گرجی معتقد است که همه کشورها باید به معاهدات یونسکو، متعهد باشند و آثار تاریخی مسروقه را به کشور مبداء بازگردانند.
منبع : نون و آب