دیدار وزیر امور اقتصاد با اقتصاد دانان ایرانی

 دیدار وزیر امور اقتصاد با اقتصاد دانان ایرانی

وزیر امور اقتصاد ودارایی ایران با اقتصاد دانان شاغل در بانک جهانی دیدار کرد .
علی طیب نیا در حاشیه نشست سالانه بانک جهانی وصندوق بین المللی پول در دو دیدار جداگانه با اقتصاد دانان بازنشسته ایرانی شاغل در بانک جهانی و اقتصاد دانان وکارکنان ایرانی بانک جهانی دیدار وگفتگو کرد .
آقای طیب نیا در این دیدار با تشریح وضع اقتصادی کشور وراهبرد های دولت برضرورت بهره گیری از دانش وتخصص جامعه بزرگ ایرانیان مقیم خارج از کشور تاکید کرد .
وی همچنین برنامه های دولت را برای رونق فعالیت های اقتصادی ورفع موانع کسب وکار وتولید تبیین کرد .

منبع: نون وآب