گاهی بعضی شعرهای زیبایی که توسط شاعران گفته می شود سبب می شود تا شاعر دیگری را نیز درگیر کند و او را بر آن کند تا جوابی به صورت شعر بیان کند که خیلی از آنها بسیار زیباست. شعر زیبای آن ترک شیرازی حافظ نیز یکی از همین شعرها هست که شاعران دیگر جوابهایی زیبا داده اند که در زیر برایتان آورده ایم :

دعوایی بر سر آن ترک شیرازی!دعوایی بر سر آن ترک شیرازی!

 

حافظ شیرازی


اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را


به خال هندویش بخشم سمرقند و بخارا را


بده ساقی می باقی که در جنت نخواهی یافت


کنار آب رکن آباد و گلگشت مصلا را

 

صائب تبریزی 

 اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

 به خال هندویش بخشم سر و دست و تن و پا را

هر آنکس چیز می بخشد ز مال خویش می بخشد  

  نه چون حافظ که می بخشد سمرقند و بخارا را  


  شهریار 

 اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

  به خال هندویش بخشم تمام روح و اجزا را

  هر آنکس چیز می بخشد بسان مرد می بخشد

  نه چون صائب که می بخشد سر و دست و تن و پا را

  سر و دست و پا را به خاک گور می بخشند

  نه بر آن ترک شیرازی که برده جمله دلها را 


 ضیایی 

اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل مارا

به خال هندویش بخشم همه عقل و حواس و هوش و دلها را

من آن چیزی ببخشم کز وجودش" حال "می آید

نه چون" بهجت "که می بخشد تمام روح و اجزا را 


دکتر منصور الله وردی 

اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را
نمی دانم چه می خواهد کند این سنگ خارا را
برو ای ترک شیرازی به جای دل پی دولت
که دولت می کند معنا تمام دل خوشی ها را 
 

شاعری ناشناس

 اگر آن ترک شیرازی بدست آرد دل ما را

 خوشا بر حال خوشبختش، بدست آورد دنیا را

 نه جان و روح می بخشم نه املاک بخارا را

 مگر بنگاه املاکم؟چه معنی دارد این کارا؟

 و خال هندویش دیگر ندارد ارزشی اصلأ

  که با جراحی صورت عمل کردند خال ها را

  نه حافظ داد املاکی، نه صائب دست و پا ها را

  فقط می خواستند اینها، بگیرند وقت ما ها را 
 

منبع : نون و آب