کشف سیاره ای جدید

کشف سیاره ای جدید

دانشمندان سیاره ای غول پیکر را کشف کرده اند که 2500 برابر زمین است .
تیمی بین المللی از ستاره شناسان موفق به کشف سیاره عظیمی شده اند که اندازه آن 2500 برابر زمین است .
این شی کیهانی که MDA_2011-BLG-322 نام گرفته حول ستاره ای می چرخد که 25 هزار سال نوری از زمین فاصله دارد وجرم آن یک سوم خورشید است .
سیاره غول پیکر با استفاده از تکنیکی به نام میکرولنزینگ (میکرو بزرگنمایی ) شناسایی شده است .
میکرو بزرگ نمایی از نظریه انیشتن استفاده می کند که بر اساس آن آن چه انسان به عنوان نیروی گرانش درک می کند در واقع از انحنای زمان وفضا ناشی می شود .
انیشتن معتقد بود گرچه به نظر میرسد زمین به سمت خورشید کشیده می شود در واقع شکلی از زمان و فضا حول خورشید است که مسیر حرکت زمین را تغییر می دهد .

منبع: نون و آب