غزلی زیبا از مولانا

صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم

صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم


جانا به غریبستان چندین به چه می‌مانی


بازآ تو از این غربت تا چند پریشانی


صد نامه فرستادم صد راه نشان دادم


یا راه نمی‌دانی یا نامه نمی‌خوانی


گر نامه نمی‌خوانی خود نامه تو را خواند


ور راه نمی‌دانی در پنجه ره دانی


بازآ که در آن محبس قدر تو نداند کس


با سنگ دلان منشین چون گوهر این کانی


ای از دل و جان رسته دست از دل و جان شسته


از دام جهان جسته بازآ که ز بازانی


هم آبی و هم جویی هم آب همی‌جویی


هم شیر و هم آهویی هم بهتر از ایشانی


چند است ز تو تا جان تو طرفه تری یا جان


آمیخته‌ای با جان یا پرتو جانانی


نور قمری در شب قند و شکری در لب


یا رب چه کسی یا رب اعجوبه ربانی


هر دم ز تو زیب و فر از ما دل و جان و سر


بازار چنین خوشتر خوش بدهی و بستانی


از عشق تو جان بردن وز ما چو شکر مردن


زهر از کف تو خوردن سرچشمه حیوانی

 

پنهان به میان ما می‌گردد سلطانی


پنهان به میان ما می‌گردد سلطانی


و اندر حشر موران افتاده سلیمانی


می‌بیند و می‌داند یک یک سر یاران را


امروز در این مجمع شاهنشه سردانی


اسرار بر او ظاهر همچون طبق حلوا


گر مکر کند دزدی ور راست رود جانی


نیک و بد هر کس را از تخته پیشانی


می‌بیند و می‌خواند با تجربه خط خوانی


در مطبخ ما آمد یک بی‌من و بی‌مایی


تا شور دراندازد بر ما ز نمکدانی


امروز سماع ما چون دل سبکی دارد


یا رب تو نگهدارش ز آسیب گران جانی


آن شیشه دلی کو دی بگریخت چو نامردان


امروز همی‌آید پرشرم و پشیمانی


صد سال اگر جایی بگریزد و بستیزد


پرگریه و غم باشد بی‌دولت خندانی


خورشید چه غم دارد ار خشم کند گازر


خاموش که بازآید بلبل به گلستانی

 

منبع : نون و آب