سخنان پورسینا

سخنان پورسینا دانشمند بزرگ ایرانیاگر برای یک اشتباه هزار دلیل بیاورید، در واقع هزار و یک اشتباه از شما سرزده است.

اگر می دانستید که یک محکوم به مرگ هنگام مجازات تا چه حد آرزوی بازگشت به زندگی را دارد، آنگاه قدر روزهایی را که با غم سپری می کنید را می دانستید.

تجربه بالاتر از علم است.

نشان دوست نکو آنست که خطای تو را بپوشاند، تو را پند دهد و رازت را آشکار نسازد.

چیزی که دانش می آراید راستی است.

هر کس عادت کند که به هر دلیل هر حرفی را باور کند، از صورت انسانی خارج می شود.

انسان ، هر زمان از پیشامد آینده درباره ی خود اندیشید و از آن ، بیم هراس در خاطرش نشاند، آن خطر زودتر او را تعقیب می کند.

موسیقی، صدای خداست.

برخی چنان سرگرم میراث علمی گذشتگانند که فرصت مراجعه به عقل خود را ندارند و اگر هم فرصتی دست آورند حاضر نیستند اشتباهات و لغزش های آنان را اصلاح و جبران کنند.

نیک بخت ترین مردم کسی است که کردار را به سخاوت بیاراید و گفتار به راستی.

کسی که به تمرینهای بدنی می پردازد به هیچپ دارویی نیاز ندارد، درمان او در جنبش و حرکت است.

تعصب در دانش و فلسفه مانند هر تعصب دیگر نشانه خامی و بی مایگی است و همیشه به زیان حقیقت تمام می شود.

هر که دنیا خواهد ،دانش آموزد و هر که آخرت خواهد در عمل کوشد.

هیچ چیز در دنیا اتفاقی نیست.

پورسینا پزشک و شاعر ایرانی و مشهورترین و تاثیرگذارترینِ فیلسوفان-دانشمندان ایران است که به ویژه به دلیل آثارش در زمینه فلسفه ارسطویی و پزشکی اهمیت دارد. وی نویسنده کتاب شفا یک دانشنامه علمی و فلسفی جامع است و القانون فی الطب یکی از معروف‌ترین آثار تاریخ پزشکی است. برای آشنایی بیشتر با ایشان روی پورسینا کلیک کنید.

 

منبع : نون و آب