سخنان ژان پل سارتر

سخنان ژان پل سارتر نویسنده و فیلسوف بزرگ فرانسوی
 • وقتي ثروتمندان جنگ به پا مي كنند، اين فقرا هستند كه می ميرند.
 • از همه اندوهگین تر شخصی است که از همه بیشتر می خندد.
 • در عشق، يک نفر به اضافه ی يک نفر مساوی يک است.
 • هیچ چیز ساده تر از قلب نمی شكند.
 • هیچ کس نمی داند در زمانهای بحرانی، وفاداری به کدام سو رو می کند.
 •  شخص قهرمان خود، خويشتن را قهرمان مي كند.
 •  بی دانش، نه می توان امیدوار بود نه ناامید.
 • هرگز دری را نزن، مگر اینکه بدانی در آن سویش چه می گذرد.
 •  هنگامی که چیزی از دست می رود، دیگر نمی توان آن را پس گرفت.
 •   مسئله تنها این نیست که چیزها ناپدید می شوند، بلکه پس از آن، یادشان نیز نابود می شود.
 • همه نیاز به زمان دارند. آدم نباید پیش از اینکه بداند چه می گوید، نتیجه گیری کند.
 •  من هميشه مي توانم آزادانه انتخاب كنم، اما بايد بدانم كه اگر انتخاب نكنم، باز هم انتخابي كرده ام.
 •   هر بار که می پنداری پاسخ پرسشی را یافته ای، پی می بری که آن پرسش، هیچ مفهومی ندارد.
 • انسان محكوم است كه آزاد باشد، چرا كه به محض پرتاب شدن به اين دنيا، مسئول كارهای خويش است.
 •   همه ی چیزهای زیبایی را که می بینی، به ذهن بسپار، تا همیشه با تو باشند، حتی در زمانهایی که آنها را نمی توانی ببینی.
 •   ناامیدی کامل می تواند در کنار درخشان ترین نوآوری ها به سر بَرَد. از کار افتادگی و شکوفایی، یکدیگر را جذب می کنند.
 •   كسي كه دروغ مي گويد و با گفتن اينكه همه ي مردم چنين نمي كنند، براي خود عذري مي تراشد، كسي است كه با وجدان خود بر سر ستيز است.
 •   هنگامی که آغاز به نوشتن موضوعی می کنم، ناگهان پی می برم که درک من از آن چه اندازه اندک است.
 •  كار جهان بر اين مدار است كه گويی تمام آدميان، چشم بر رفتار هر يک از افراد دوخته اند و روش خود را طبق رفتار همين يک نفر تنظيم مي كنند.
 •  آنچه آدمي را سست عنصر مي سازد، عمل گريز يا تسليم است.
 

منبع : نون و آب