سخنان آلبر کامو

گزیده ای از سخنان آلبر کامو نویسنده بزرگ فرانسه
به آنچه که ما را با برخی از انسان ها وابسته میکند نام عشق ندهیم.

زمانی که پول حاکم باشد عدالت و آزادی وجود نخواهد داشت.

همهٔ انسانها به طور یکسان محکوم‌اند که روزی بمیرند.

آزادی، تنها ارزش جاودانه ي تاريخ است.

تنها وظيفه ي انسان، عشق ورزيدن است.

بايد تمدن در خدمت بشريت باشد، نه بشريت در خدمت تمدن.

بهترين برنامه ريزي براي آينده استفاده درست از زمان حال است.

کدام یک را ترجیح می‌ دهی آنکه نان‌ ات می‌دهد و آزادی‌ا ت می‌ گیرد یا آنکه نان‌ ات می‌ بُرد و آزادی‌ ات می‌ دهد؟

بشر تنها آفريده ای است كه نمی خواهد آن باشد كه هست.

فرد منتخب من برای انتصاب شدن باید مورد تأیید گروه اقلیت هم باشد حتی اگر توسط اکثریت بالا آمده باشد.

هيچكس مجبور نيست انسان بزرگی باشد؛ تنها، انسان بودن كافی است.

بايد آزادی را همراه عدالت انتخاب كرد؛ يكی بدون ديگری بی معناست. اگر كسی نان شما را بگيرد آزادی شما را هم گرفته است و اگر كسی آزادی شما را بربايد مطمئن باشيد كه كه نان شما نيز در معرض تهديد است.

آزادیخواه و دموکرات کسی ست که امکان اینکه حق با رقیبش باشد را می پذیرد ، پس به رقیبش اجازه می دهد افکارخودش را بیان کند و می پذیرد که به دلایل رقیبش بیندیشد.

پيش روی من گام برندار كه پشت سرت گام برنخواهم داشت. پشت سرم گام برندار كه پيش روی تو گام برنخواهم داشت. تنها كنارم گام بردار و دوست من باش.

وجود ما نويسندگان و هنرمندان اگر تنها يك علت داشته باشد، آن علت چيزي نخواهد بود جز سخن گفتن به جاي همه كساني كه نمي توانند سخن بگويند.

يكي از راههای رسيدن به كاميابی و پيروزی، داشتن آگاهی و پول است.

قانونی که مختص قدرت های مالی و نقشه ها و طرح های پشت پرده و جاه طلبی های شخصی باشد فسادیست که بی عدالتی را مجاز می کند.

در جهانی که ناگهان از هر خیال واهی و از هر نوری محروم شده است انسان احساس می کند که بیگانه است ،در این تبعید دست آویز و امکان برگشتی نیست، چون از یادگار زمانهای گذشته و یا از امید ارض موعود هم محروم شده است.

 

منبع : نون و آب