استالين رهبر اتحاد شوروی

استالين رهبر اتحاد شوروی اصالتاً ايرانی می‌ باشد!تاج‌ الملوک مادر محمدرضا پهلوی در خاطرات خود اینگونه می نویسد : موقعی كه رضا از ايران خارج شده و محمدرضا به سلطنت رسيده بود، در تهران يك كنفرانس سران متفقين برگزار شد و رئيس جمهوری آمريكا، نخست وزير انگلستان و رهبر اتحاد شوروی به تهران آمدند. در آن موقع محمدرضا جوان بود و انگليسی‌ها و آمريكايی‌ها هم چون ايران را اشغال كرده بودند خود را حاكم ايران می‌ديدند و حاضر نشدند به ديدن محمدرضا بيايند، بلكه محمدرضا را وادار كردند تا به ديدن رئيس جمهوری آمريكا و نخست وزير انگلستان برود. اما مرحوم "يوسف استالين" شخصاً به كاخ سعدآباد آمد و با شاه جوان ايران و من كه مادرش بودم و دختران و ساير فرزندان رضا ملاقات كرد و عصرانه خورد.

خوب. شما می‌دانيد كه استالين رهبر اتحاد شوروی، يعنی بزرگترين كشور جهان، بود. استالين كه در شوروی و در همه دنيا به او "مرد آهنين" می‌ گفتند نقش اول را در پيروزی متفقين و شكست حكومت آلمان داشت. در حقيقت اگر مديريت "استالين" نبود جنگ به نفع هيتلر تمام می‌ شد. استالين و مردم شوروی از خودگذشتگی فوق‌ العاده‌ ای كردند و بيشتر از ٢٧ ميليون نفر كشته دادند تا هيتلر را وادار به شكست كردند.

استالين در موقع صرف عصرانه به ما گفت كه اسم اصلی او "يوسف يوسف زاده" و از اهالی گرجستان و اصلاً ايرانی است. محمدرضا از اين حرف استالين به وجد آمد و اظهار خوشحالی كرد كه استالين اصالتاً ايرانی می‌ باشد. به نظر من استالين شبيه كشاورزهای قلچماق و قوی هيكل روستايی بود. به دستهايش نگاه كردم ديدم خيلی قوی و دارای انگشتان زمخت و گوشت‌آلود است. مداوم پيپ می‌ كشيد و هردو سه جمله‌ ای كه می‌ گفت و يا می‌ شنيد با صدای بلند می‌ خنديد.

ما خيلی تعجب كرديم كه ديلماج سفارت روس، سفير روسيه در تهران و چند نفری كه همراه استالين بودند در حضور او آب می‌ خوردند، راحت می‌ خنديدند و پايشان را روی پايشان می‌انداختند و يا سيگار می كشيدند.