فوران آتشفشان سینابونگ

فوران آتشفشان سینابونگ

فوران شدید آتشفشان سینابونگ در غرب اندونزی موجب فرار هزاران تن از مردم این منطقه شده است .
در پی فوران آتشفشان کوه سینابونگ وپرتاب گدازه وسنگ از این آتشفشان 18 هزار تن از مردم منطقه خانه های خودرا ترک کردند .
بدنبال وقوع آتشفشان کوه سینا بونگ در جزیره سوماترا مقامات محلی از مردم منطقه خواستند تا شعاع 5 کیلومتری این کوه منازل خودرا تخلیه کنند .
گفته می شود گدازه های این آتشفشان تا ارتفاع 2 هزار متری به هوا پرتاب می شود .
سینا بونگ یکی از 10 آتشفشان فعال در اندونزی است .

منبع: نون و آب