خداحافظی فرهاد ظريف و فرهاد مجيدی با يك جواب
چندی است كه اتفاقاتی در ورزش كشور از سوی بازيكنان مطرح رشته ها گرفته می شود كه مورد استقبال هوادارانشان قرار نمی گيرد و آن هم خداحافظی اين بازيكنان از ميادين ورزش است از ورزشكارانی كه جديدن اين تصميم را گرفته اند ميتوان به دو فرهاد يهنی فرهاد مجيدی در فوتبال و فرهاد ظريف از واليبال اشاره كرد كه در عين ناباوری همگان و بدون هماهنگی قبلی با آنها از ميادين خداحافظی كردند.

اسطوره های خودخواه و ...

حال سوالی مطرح است كه چرا ورزشكارانی كه به واسطه همين هواداران و در پی تلاش خودشان اسطوره ناميده می شوند در حق هوادارانی كه در شادی و غم آنها تا كنون شريك بوده اند نا سپاسی می كنند و در شرايطی كه هنوز ميتوانند به تيمشان كمك كنند آنها را ترك می كنند ، انگار كه هيچ كس آنها را حس نكرده است.

آيا نبايد آنها به نظر هوادارانشان احترام بگذارند و چرا نبايد كسی از تصميم آنها خبر دار شود ، ورزشكاری كه اسطوره ناميده ميشود بايد بداند كه ديگر تنها برای خودش و خانواده خود نيست برای ميليونها نفر است و آنها را بايد در سرنوشت ورزشی خودشان شريك كنند و به عقايد آنها احترام بگذارند

پايان تلخ در اوج بهتر است شيرينی ماندن است
فرهاد مجيدی بازيكن ارزشمند و تاثير گذار تيم استقلال كه در ميان هواداران تيم استقلال جايگاه ويژه ای داشت در يك حركت از قبل برنامه ريزی شده و بدون اطلاع هواداران خود تصميم به خداحافظی ناگهانی می گيرد آن هم در اواسط فصل و اين اتفاق در حالی می افتد كه باشگاه از آن كاملا" با خبر است و تنها هوادار است كه نا محرم ميشود ، در پايان هم بازيكن اسطوره دليل خداحافظی خود را آماده بودن خود بازگو می كند و ميگويد كه دوست داشته در اوج از فوتبال خداحافظی كند در صورتی كه هوادارانش با اين موضوع كنار نيامده است.

نفر دومی كه به تازگی و با همان شيوه از دنيای ورزش ملی خداحافظی كرده فرهاد ظريف ليبروی تك واليبال ايران است كه به گفته كارشناسان نظير و جانشينی ندارد ، ايشان هم در حالی كه تنها 33 سال سن دارد با يك تصميم شخصی چهار گوشه زمين واليبال را ذر غربت ميبوسد و به همين راحتی از دنيای ملی خداحافظی می كند و او هم دليل خود را پايان در اوج ميداند و البته دوری از خانواده خودش ، اين در صورتی است كه40 ميليون نفر خانواده يعنی مردم از رفتن او ناراضی هستند و برایش اشك ميريزند.

حال سوال ما اين است كه آيا در هر زمان می شود از ميادين ورزش به واسطه در اوج بودن خداحافظی كرد ، چرا ورزشكاری كه ميداند هنوز به او  احتياج دارند باز هم از ورزش خداحافظی می كند ، نقش مديران ورزش ما چيست نبايد آنها را راضی كنند تا برای كمك به تيم كشور خود از تصميم خود كوتاه بيايند.

منبع : نون و آب
مطلب : محمد بيگی

استفاده از اين مطالب با ذكر منبع بلا مانع است