امضای طبیعی بدن

امضای طبیعی بدن شما چیست؟!در دنیای امروزی امضا خیلی مهم است و برای خیلی موارد بکار می رود و برای تایید هر مطلبی امضا یک شخص باید باشد. امضاء هر کسی یک  نشانه است. یک نشانه که باعث می شود هر آدمی را

به کمک آن بشناسیم. اما این نشانه، یک نشانه ی مصنوعی است که می شود آن را جعل کرد!

ولی در بدن  هر آدمی نشانه هایی وجود دارد که طبیعی است و اصلا نمی شود آنها را جعل کرد. مثل  خطهایی که سر انگشتان هر آدمی وجود دارد. این خطوط شکل مخصوصی دارد که با شکل خطهای

انگشتان همه ی آدمهای دنیا فرق دارد. می توانید انگشتتان را رنگی کنید و اثر آن را روی یک برگه ی سفید ببینید و با اثر انگشتان سایر اعضای خانواده ی خود مقایسه کنید تا فرقهایشان را پیدا کنید.

البته به غیر از اثر انگشت، چیزهای دیگری هم هست که "هویت" هر انسانی را مشخص می کند.

مثلا اثر لبها و اثر زبان هر کسی هم مخصوص خودش است. اثر زبان هر انسان با اثر زبان همه ی انسانهای دیگر فرق دارد.

داخل دندان هر انسانی هم موادی وجود دارد که در دندان هیچ فرد دیگری مثل آن مواد نیست.

بنابراین در اداره های پلیس،یا پزشکی قانونی و ... برای شناسایی یک نفر از بین میلیونها انسان دیگر، از همین نشانه های طبیعی استفاده می کنند.

اما به جز اینها یک امضای طبیعی دیگر هم برای "تشخیص هویت" وجود دارد که از همه مهمتر است و نشان می دهد هر کسی از چه خانواده ای است. پدر و مادر واقعی اش چه کسانی هستند و ...

این نشانه طبیعی در تمام سلولهای بدن ما وجود دارد و اسمش DNA است. با کمک DNA می توان حتی یک جنازه ی بدون سر را هم شناسایی کرد. بنابراین در دنیای امروز، هر انسانی را می توان از

بین میلیونها انسان پیدا کرد و هویت او را فهمید.

عنبيه چشم به عنوان عضوی كه از دوران جنينی تا پايان عمر بدون تغيير می ماند می تواند نقش مهمی در سامانه ی تشخيص هويت داشته باشد.

پس هویت یعنی همه ی اطلاعاتی که تفاوتهای هر انسانی را با انسانهای دیگر به دقت نشان می دهد تا هیچ کسی با دیگری اشتباه گرفته نشود.