ورود تيم آث ميلان با ستاره هايش به ايران
تيم آث ميلان با چهره های جهانی خود آمدند و رفتند و تنها هزار حرف پشت سرشان ماند تا شايد ديگر پشت سرشان را هم نگاه نكند و به همه بگويند برای انجام اين مسابقات به ايران نرويد تا قربانی بدقوليهای آنها نشويد ، ميلانيها كه برای مسابقاتی به اين شكل در طول سال برنامه ريزی كرده اند و در سراسر جهان از اين نوع مسابقات انجام ميدهند ، اين بار هم با دعوت باشگاه پرسپوليس به وسيله اسپانسری ...... برای مسابقه با تيم خيلی يشكسوتان پرسپوليس  در يك مسابقه مثلا" دوستانه و خير خواهانه  به ايران دعوت شدند.

ميلانی های مهمانان ويژه ای كه عادی شدند

ميلانی با چهره های سرشناس خود چون پائولو مالدينی و گنارو گتوزه وارد فرودگاه امام شدند و مورد استقبال مدير و بازيكنان باشگاه پرسپوليس قرار گرفتند ، تا اينجا خيلی عالی و منظم كارها انجام شد ميلانی ها كه از پرواز خسته شده بودند مدتی را در اتاق تشريفات فرودگاه به استراحت و خوردن نوشيدنی پرداختند.

پس از استراحتی كوتاه آنها از اتاق تشريفات فرودگاه برای رفتن به هتل محل استقرار خود به طرف اتوبوسی كه برايشان در نظر گرفته شده بود حركت كردند و داستان با هنرمندی مسئولين فرودگاه و اسپانسر شروع شد و تيم آث ميلان وارد سالن فرودگاه شدند و با انبوه طرفدارانشان كه تشنه و بی تاب ديدنشان بودند مواجه شدند ، آنها كه به احساسات طرفدارانشان از پشت شيشه  سالن فرودگاه با تكان دادن دست پاسخ ميدادند به هيچ وجه توقع ناشتند و فكر نميكردند كه بايد از ميان اين جمعيتی كه مثلا" برای استقبال از آنها به فرودگاه آمده بودند عبور كنند.

تجربه نشان داده بود كه بعضی از طرفداران به اين شكل حتی برای بازيكنان وطنی در عبور از ميانشان مشكل ساز شده اند وای به حال بازيگران خارجی آن هم از نوع اسطوره های باشگاه ميلان ، به هرحال اتفاقی كه نبايد می افتاد رخ داد و با حركتی غافلگير كننده مسئولين و ميزبانان تيم آث ميلان آنها را نه از مسير وی آی پی بلكه از مسيری كه مسافرين عادی فرودگاه برای خارج شدن از آن استفاده می كنند از ميان جمعيت انبوه به سمت اتوبوسی كه در خارج از فرودگاه بود همراهی كردند و ميلانی ها را همانطور كه در تصاوير ملاحضه می كنيد غافلگير كردند تا داستانی كه به تيتر و گفته بعضی از آنهايی كه ميگويند هنر نزد ايرانيان هستو بس ، بد اخلاقی ميلانيها لقب بگيرد.

ميلانی هاخوشبختانه بدون مصدوميت از فرودگاه گذشتند و تنها لپ ها و موهای مالدينی كمی سرخ و به هم ريخته شده بود و فرانكو بارسی كه در ميان انبوه جمعيت گرفتار شده بود نميدانست از ديدن اين همه طرفدار خوشحال باشد يا گريه كند و بوبان كه  در زندگی فوتبالی خودبا تماشاگران روسونری خودشان زندگی كرده بود نميدانست اين همه طرفدار آيا برای استقبال از آنها آمده اند يا برای چيز ديگری و تعجب همه آنها از اين بود كه چرا هيچ مسئولی نيست كه آنها را نظمی بدهد و چرا آنها را از مسير عادی از فرودگاه خارج ميكنند.

پس از شوك مثبتی كه با حضور اسطوره های سن سيرو به فوتبال ما وارد شده بود ، همگان منتظربودند تا آنها را در زمين فوتبال و در مسابقه دوستانه با پيشكسوتان پرسپوليس ببينند كه قبل از شروع اين مسابقه  در يك حركت كاملا" مصنوعی و تابلو دو تا از چهره های آث ميلانی كه خيلی آث نبودند را به شير خوارگاه آمنه بردند تا مثلا" از كودكان بی سر پرست اين مجموعه حمايت كنند كه با نشان دادند اين امر معلوم شد بيشتر يك حركت تبليغاتی بود تا خير خواهانه خليهای ديگر هم در آنجا بودند كه شايد در سال يكبار هم به آنجا نروند ، شايد تنها بخش مثبت رفتن به شير خوارگاه ديدن چهره ای بود كه سالها بود ايشان نديده بوديم و خبر از او نداشتيم يعنی خانم فاطمه معتمد آريا بود.

پس از حركت خيرخواهانه ديگر نوبت به مسابقه فوتبال بود كه همهگان منتظر اين رويارويی بودند البته همه و حتی خود بازيكنان تيم ايران يا پرسپوليس كه آخر نفهميديم اين بازی ملی بود يا باشگاهی با ديدن اندام روی فرم بازيكنان ميلان فهميده بودند كه توان رويا رويی با آنها را ندارند البته به جز محمد پنجعلی كه انگار خيلی وقت بود كه روی ترازو نرفته بود تا خودش را وزن كند كمی تا قسمتی كوركوری ميخواند ، البته بازيكنان ما تمام روحيه خود را از دست نداده بودند و تمام اميدشان به داور مسابقه كه به نوعی بازی خداحافظی او هم محسوب ميشد بود.

اين مسابقه كه قبل از برگزاريش هم با مشكلاتی روبه رو بود تا جايی قرارشد مثلا" به خاطر آلودگی هوا برگزار نشود و حتی در بعضی از سايتها تا روز آخر خبر از لغو مسابقه و برگزای آن در ساعتی ديگر ميدادند با مصاحبه مسئولين باشگاه پرسپوليس  رنگ واقعيت به خود گرفت و بر روی شايعات خط كشيده شد.

با آوردن تيم آث ميلان چند تير و نشان شد و آخر معلوم نشد نيت اصلی آوردن تيم ميلا چه بوده است ، بازی خداحافظی مهدوی كيا ، مسعود مرادی ، كريم باقری يا تبليغات و درآمد زايی يا پول اضافه به هرحال ميلانيها برای آمدن به استاديوم آزادی از هتل محل استقرار آماده می شدند كه مشكلی ساز نواختن به لب گرفت.

ديدن كی بود مانند شنيدن يا بالعكس

آنطور كه در خبرها آمده بود ساز مخالف از آنجا شروع شد كه ميلانيها كه 70 درصد از مبلغ حضور در ايران را دريافت كرده بود و تنها 30درصد از پول قراردادشان باقی مانده بود خواهان دريافت آن تا قبل از حضور در زمين شده بودند، البته ما كه از متن و بندهای و قولهايی كه به ميلانيها برای حضور در ايران و روال پرداخت مبلغ توافق شده خبر نداريم ولی خوب بالاخره اين پول بايد داده می شد حال قبل از مسابقه يا بعد از انجام آن ولی با ناراحتيهايی كه چند ساعت بعد از مسابقه در سخنان محمد رويانيان مدير عامل باشگاه پرسپوليس ديده شد معلوم بود كه دستهای پشت پرده كمی برای سنگ اندازی در انجام اين مسابقه دخيل بوده اند ، دليل آن هم شايد از خاموشی تابلوهای كنار زمين مسابقه به چشم می آمد.

گرفتن چك دليل خاموشی تابلوهای تبليغاتی كنار زمين

در بعضی از كارها بعضی از آدمها از ماست كره ميگيرند و خوب موقعيت سنج هستند ، اگر يادتان باشد در هنگام برگزاری مسابقه تابلوهای تبليغاتی كنار زمين برای چند دقيقه ای خاموش بود دليل آن هم موقعيت سنجی شخصی با نام شیرازی بود كه برای گرفتن پول خود شايد به گفته رويانيان آبروی ايران را برد ، جريان از به گفته مدیر اسپانسرینگ بازی پرسپولیس - میلان عبدالحمیدی  از اين قرار بود..

وی در مورد قرار نگرفتن تبلیغات کانونی که اسپانسر بازی پرسپولیس و میلان بود در کنار زمین در مصاحبه ای گفت ، شیرازی که شرکت تبلیغاتی اش بحث تبلیغات محیطی دور زمین را برعهده دارد از ما چک تعهدی به مبلغ 5 میلیارد تومان برای تبلیغ در نیم فصل دوم لیگ برتر می خواست که پشت این چک را هم رویانیان امضا کرده باشد اما زیر بار این موضوع نرفتیم در نهایت آنها اجازه تبلیغات بر روی ال ای دی را نداده و سپس از دقیقه 10 تابلوهای تبلیغاتی خود را روشن کردند ، آنها از ما خواستند بنرهای کانون ایران نوین را از کنار زمین جمع آوری کنیم و در نهایت هم خواهان دریافت 50 میلیون تومان از شرکت ما شدند که البته با توجه به اینکه تبلیغات خودشان را روی تابلوهای تبلیغاتی نشان دادند شاید این موضوع منتفی باشد. ضمن آنکه نام کانون ایران نوین را از روی تمامی تبلیغ ها پاک کردند ، برای حل این مشکل کفاشیان، تاج و رویانیان با شیرازی تماس گرفتند اما او در مقابل هیچ کدام از این افراد زیر بار نمی رفت. ما به کفاشیان گفتیم که یک بحث ملی مطرح است و او هم دو بار به شیرازی زنگ زد اما در نهایت آنها کار خود را انجام دادند ، امیدواریم در آینده برای برگزاری چنین رویدادهایی همکاری های بیشتری صورت بگیرد ، ما در مورد این بازی بسیار ضرر کردیم و حتی پول های حاصل از بلیت فروشی بازی نیز هنوز وصول نشده که امیدواریم باشگاه پرسپولیس در این باره و سایر مسائل همکاری بیشتری انجام دهد.
البته از ديد ما تماشاگران به گفته عادل فردوسی پور به خاطر اذيت شدن تماشگران تلويزيون از نور و تبليغات خاص اين نوع دستگاها همان بهتر كه خاموش بود ، اين مسابقه بالاخره با وجود مشكلات فراوان در همان ساعت 15 در استاديوم آزادی برگزار شد.

آث ميلانی ها بدون قلم بند آمدند

همانطور كه قبلا" هم گفتيم اين مسابقه كه از اول با دادن هديه ای كه در فوتبال ما رايج است يعنی دادن گل شرع شده بود به عنوان يك رويا رويی كاملا" دوستانه به نظر می رسيد ، تيم پيشكسوتان پرسپوليس كه با نيامدن بعضی از بازيكنان خود كه دليل چندتای آنها مثل افشين پيروانی و ضيا عربشاهی ناراحتی بود و دليل بعضی از آنها مثل محمد رضا مهدوی و مهدی هاشمی نسب داشتن برچسب آبی بود وارد زمين مسابقه شدند.

ميلانی كه از دوستانه بودن اين مسابقه خيالشان مطمئن بود ديگر زحمت پا كردن قلمبند را به خود ندادند و به پوشيدن ساق بسنده كردند ، امری كه شايد بعدا" از انجامش پشيمان شدند ، مسابقه با سوت مسعود مرادی شروع شد و پرسپوليس گل خورد در همان ثانيه های ابتدايی مسابقه البته گل خوردن در اين مسابقات زياد مهم نيست شايدخوشحال كننده هم باشد ، پس از آنكه دروازه سرخپوشان كه سفيد پوشيده بودند باز شد رضا شاهرودی كه سالهاست نميدود در يك صحنه ساده مصدوم شد و به بيرون رفت تا زننده تك گل مسابقه عليرضا امامی فر كه شايد تنها بدن آماده تيم پرسپولس بود به ميدان بيايد.

در اواسط نيمه اول بود كه خطای بد يكی از بازيكنان پيشكسوت پرسپوليس بر روی آنجلو كاربونه باعث مصدوميت او و خارج شدنش از زمين مسابقه بشود ، از همان جا اعتراضات گرانو گتوزو به مسعود مرادی كه كمی تابلو به نفع تيم ما سوت ميزد شروع شد كه بهتر بود مسعود مرادی كه يكی از خوشنامهای داوری ايران است منصفانه قضاوت ميكرد البته قضاوت او در سايه حضور ستاره های ميلان محو شد و هيچ به آن توجه نكرد.

ميلانيها كه نيمكت ضعيفی داشتند و بازيكن ذخيره در تيمشان نبود از ترس مصدوميت كمی از درگير شدن در مسابقه با بازيكنان پرسپوليس خودداری كردند ولی بازيكنان پرسپوليس كه مسابقه را خيلی جدی گرفته بود باز هم محكم بازی ميكردند كه در صحنه ای كريم باقری بازيكن سنگی تيم ميلان گنارو گتوزو را خورد كرد و او را در هوا و زمي سرنگون كرد ،گتوزو كه در زمان بازی در ميلان از اين اتفاقات برايش كم نيوفتاده بود از اين اتفاق جان سالم به در برد ، خطايی كه اگر بر روی بازيكنی به غير از او رخ ميداد شايد وضعيتش در حال حاضر نا معلوم بود ، به هر حال خطاهای بازيكنان پرسپوليس تمامی نداشت و باعث ناراحتی بازيكنان ميلان از جمله زوونیمیر بوبان شد.

پرسپوليسها كه ذخيره های زيادی داشتند هر چند دقيقه تعويضهايی را با دستور مربی خود علی پروين انجام ميدادند ، مربی كه شايد بعضی از پيشكسوتانی كه با دستور او خط خوردند يا دعوت نشدند از دستش تاراحت باشند ، شايد اوج و بلندی اين بازی صحنه حضور و تعويض مهدوی كيا به جای فرشاد پيوس با آن حركت تكراری تعويض پيراهن در زمين بود كه دوباره بعد از چند سال اتفاق افتاد صحنه ای كه شايد اگر حضور ستارگان ميلان را فاكتور بگيريم خيليها به خاطر او و اشكهايش در مسابقه فينال جام حذفی برای تماشای اين مسابقه به ميدان آمدند ، اين مسابقه كه با اهدا كردن بازوبند كاپيتانی پيشكسوت قديمی پرسپوليس محمد پنجعلی به وی آخرين مسابقه و كاپيتانی اش برای اين تيم بود.

پايان مسابقه و بازار داغ شايعات

در پايان اين مسابقه كه در دو وقت 40 دقيقه ای برگزار شد با نتيجه 3 بر 1 به نفع تيم ميلان به پايان رسيد ، تيم ميلان كه با بزيكنانی چون سباستیانو روسی دروازه بان، سیمونه براگلیا دروازه بان، فرانکو باره سی مدافع، پائولو مالدینی مدافع، ماسیمو اودو مدافع، پیترو ویرچود مدافع، جوزپه پانکارو مدافع، جوزپه فاوالی مدافع، آلبریگو اوانی هافبک، استفانو ارانیو هافبک، آنجلو کاربونه هافبک، فدریکو گیونتی هافبک، ابراهیم با هافبک، زوونیمیر بوبان هافبک، دانیل ماسارو مهاجم، پائولو دی کانیو مهاجم، ماسیمو آگوستینی مهاجم اين مسابقه را به اتمام رساندند كه همه منتظر پرسيدن نظر آنها درباره حضور تماشاگران در استاديوم جويا شوند ، سوالی كه هميشه از هر خارجی در فوتبال ما پرسيده می شود ، اما بازيكنان ميلان در مكانی كه در راهرو منتهی به رختكن وجود دارد و در مسابقات ليگ هم در همان جا از بازيكنان وطنی مصاحبه می شود حاظر به صحبت كردن نشدند تا شايعه بی احترامی ميلانی قوت بگيرد.

البته كار درست را آنها انجام دادند و به نمايندگی از تيم ميلان پائلو مالدينی و دانيل ماسرو در نشست خبری بعد از مسابقه حاضر شدند و  به سوالات خبرنگاران پاسخ دادند و از استقبال ايرانیها از اين مسابقه تشكر كردند و خوشحالی خود را از داشتن طرفدار در ايران ابراز كردند و آنهايی كه اين شايعه را كه ميلانيها خودشان را گرفته اند و مصاحبه نكردند بدانند كه در هيچ جای دنيای حرفه ای فوتبال در آن مكان با حضور افراد متفرقه مصاحبه نميگيرند اين مشكل و حضور افراد ناشناس در مثلا"  ميگسون خبری و  اعتراض و مصاحبه نكردن بازيكنان را بارها در ليگ خودمان مشاهده كرده ايم.

ميلانی ها گفتند به ما پول بدهيد!

قبل از برگزاری اين ديدار در شب دوشنبه در برنامه نود عادل فردوسی پور از پخش برنامه ويژه 90 برای شب بعد از مسابقه و حضور چهره هايی از تيم آث ميلان سخن گفته بود و قرار بود كه بعضی از بازيكنان ميلان را به برنامه خود دعوت كند و همين اتفاق هم افتاد و فرانكو بارسی و دنيل ماسارو و يكی از مربيان اين تيم مائرو تاولا به همراه مترجم ميلانی ها به برنامه دعوت شدند ولی خبری از چهره های سرشناسی كه همه به دنبال ديدن آنها بودند نبود يعنی مالدينی و گتوزو ، اما در پايان قسمت صحبت با ستاره های ميلان در برنامه نود عادل فردوسی بود مخاطبين برنامه خود را غافلگير كرد و با همكاری مسئولين هتل محل استقرار ميلانی ها توانست با گنارو گتوزو يكی از اسطوره های ميلان بوسيله اينترنت و گوشی موبايل هر چند سطح پائين مصاحبه و صحبت كند كه اين امر تعجب شخص رويانيان را هم به همراه داشت.

بازيكنان ميلان  برای صرف شام و پذيرايی به رستوران گردان برج ميلاد رفته بودند كه قبل از شروع برنامه 90 دست اندركاران برنامه ورزش از نگاه دو تلاش خود را برای مصاحبه با بازيكنان ميلان در محلی در برج آماده كرده بودند موفق به صحبت و تهيه گزارش با آنها نشدند و تنها به صحبت با بازيكنان وطنی اين مسابقه پرداختند ، فردای اين اتفاق شايعه اصلی در مورد درخواست كردن پولهای سنگين از سوی ميلانی ها مخصوصا" پائلو مالدينی برای مصاحبه و حضور در تلويزيون قوت گرفت.

رقابت شبكه ای با شايعه پراكنی يا پيشنهاد شرم آور

پس از گذشت چند روز از اين شايعات عادل فردوسی پور صراحتا" اعلام كرد كه هيچ پيش شرط مالی از سوی اسطوره‌های باشگاه میلان برای حضور در این برنامه وجود نداشته و شايعه آنرا را نادرست خواند ،عادل فردوسی‌پور در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا، درباره‌ی برخی اخبار مبنی بر پیش شرط مالی ستاره‌های میلان برای حضور در برنامه‌ی پنجشنبه شب 90گفت چنین چیزی دروغ كذب است ، ما برای این که ستاره‌های میلان را به برنامه‌مان دعوت کنیم، حتی از قبل با مسوولان صدا و سیما نیز هماهنگی انجام نداده بودیم و به طور کلی پیش شرط مالی از سوی ستارگان میلان مطرح نشده بود ، تنها با هماهنگیِ انجام شده از طریق باشگاه پرسپولیس، توانستیم فرانکو بارزی، دانیل ماسارو و مائرو تاولا را به برنامه دعوت کنیم و امکان گفت‌وگوی ویدیویی با گتوزو را هم از همین طریق پیدا کردیم.

وی در پاسخ به این سوال که شایعه شده غیبت مالدینی در برنامه شما به خاطر پیشنهاد 20 هزار دلاری این ستاره بوده است، گفت چنین چیزی صحت ندارد ، مالدینی از زمان حضورش در ایران اعلام کرده بود که نمی‌خواهد گفت‌وگویی را انجام دهد ، او نیز اصلا در صحبت‌هایی که کرده بودیم حرفی از دریافت پول نزده بود.

اما در سوی ديگر عومل مربوط به برنامه ورزش از نگاه دو در مصاحبه ای از آنها در فضای مجازی منتشر شده بود صراحتا" اعلام كردند كه ميلانی ها از آنها طلب پول كرده اند ، ابوالفضل اکبری تهيه كننده اين برنامه درباره پیشنهاد ستارگان میلان برای حضور در برنامه ورزش از نگاه دو گفت ، طبق برنامه قبلی، برنامه ورزش از نگاه دو را پنجشنبه شب در برج میلاد اجرا کردیم و قصد داشتیم با حضور مالدینی برنامه را روی آنتن ببریم ، پس از برنامه ما هم قرار بود برنامه 90 پخش شود.

باشگاه پرسپولیس در نامه ای که به صورت کتبی و به دو زبان فارسی و انگلیسی تنظیم شده بود به ما اعلام کرد که قرار است مالدینی، باره سی و ماسارو به برنامه 90 بروند ، این موضوع در جلسه ای که با منتقمی و استیلی داشتیم به ما اعلام شد با این حال چون زمان برنامه ما و 90 یکی نبود قصد داشتیم مالدینی را به برنامه ورزش از نگاه دو بیاوریم ، همان شب به ما اعلام شد که مالدینی ناراحت است و قهر کرده و به برج میلاد نمی آید ، قصد داشتیم مالدینی را به برنامه دعوت کنیم اما به دلیل اینکه او نیامد تصمیم گرفتیم باره سی را به برنامه بیاوریم ، از این  رو در مذاکراتی که با قاضی میرسعید رابط دو باشگاه و مترجم این بازیکنان در برنامه نود داشتیم، درخواست مان را مطرح کردیم.

تهیه کننده برنامه ورزش از نگاه دو تاکید کردكه باره سی به ما اعلام کرد برای حضور در برنامه 11 هزار دلار می خواهد ، همان جا موضوع را با رویانیان در میان گذاشتم و ایشان گفت ماجرا را پیگیری می کند ، من در جریان آنچه میان باره سی و رویانیان گذشت، نیستم، اما آنچه که قاطعانه می توانم بگویم این است که باره سی 11 هزار دلار از ما خواست ، در هیمن حین پیشنهاد شد که ابراهیم با و اودو را هر کدام با 5 هزار دلار به برنامه بیاوریم اما من این موضوع را قبول نکردم چرا که قصد ما این بود که از مالدینی و نهایتا باره سی در برنامه مان استفاده کنیم.

رويانيان گفت تهمت پول گرفتن ميلانی ها را پيگری می كند و عبدالحمیدی مدير اسپاسرينگ اين مسابقه درخواست گرفتن پول را تائيد

با بالا گرفتن شايعه پول گرفتن و پيشنهاد دادن بازيكنان ميلان برای حضور در برنامه های ورزشی سيما محمد رويانيان خبر از پيگيری اين موضوع كه صحت ندارد داد اين در حالی است كه عبدالحميدی مدير اسپانسرينگ اين مسابقه سخنان ابوالفضل اكبری تهيه كننده برنامه ورزش از نگاه دو را تائيد می كند و خبر از اطلاع داشتن رويانيان از درخواست پولی ميلانی ها می دهد ، متن اين سخنان به شرح زير است...

مدیر اسپانسرینگ بازی پرسپولیس و میلان درخواست مالی اعضای تیم ایتالیایی برای حضور در برنامه های تلویزیونی را تایید کرد

مدیر اسپانسرینگ بازی پرسپولیس و میلان با تایید درخواست میلانی ها برای دریافت پول به منظور حضور در برنامه تلویزیونی گفت ، تمامی مسائل به همان شکلی که منعکس شده است رخ داد. پیش از بازی در حالی که 70 درصد از مبلغ قرارداد با میلانی ها به آنها پرداخت شده بود اعضای این تیم تا زمانی که 30 درصد باقیمانده به آنها پرداخت نشد و رنگ آن را ندیدند حاضر نبودند به زمین بروند و تنها با پرداخت 30 درصد باقیمانده بود که برای انجام بازی حضور پیدا کردند.

عبدالحمیدی با تایید اینکه اعضای تیم میلان برای حضور در برنامه های تلویزیونی درخواست مالی داشتند اعلام كرد كه من نمی دانم آنها چه رقمی می خواستند اما در صحبت با رویانیان متوجه شدم آنها بحث مالی را مطرح کرده اند، در مورد مالدینی که مطمئن هستم او به طور قطع به خاطر بحث های مالی در برنامه های تلویزیونی حاضر نشد ، یکی از این برنامه ها، ورزش از نگاه 2 بود که به دنبال دعوت از اعضای ستارگان تیم میلان بود اما فرد رابط تیم پیشکسوتان میلان گفته بود که باید برای این کار هزینه پرداخت شود ، همان فردی که در برنامه 90 صحبت های باره سی و ماسارو را ترجمه می کرد و نماینده شرکت واسطه تیم ایتالیایی بود بحث درخواست های مالی را مطرح کرده بود و به طور قطع این افراد برای حضور در برنامه تلویزیونی درخواست مالی داشتند ، با توجه به زمان کم و درخواست مالی در نهایت امکان حضور این افراد در برنامه ورزش از نگاه دو فراهم نشد و دیگر نمی دانم چگونه آنها به برنامه 90 رفتند.

نوشته شده به قلم شايان عابدين در تاريخ شنبه, 9 آذر 1392 در سايت قرمزته 

مسئله استفاده ابزاری و شخصی از صداوسیمای جمهوری اسلامی را پیگیری می کنم

محمد رویانیان  با اشاره به اظهارات تهیه کننده برنامه ورزش از نگاه دو مبنی بر اینکه باره سی برای حضور در این برنامه در خواست 11 هزار دلاری داشته ، نمی دانم چرا این صحبت ها مطرح می شود، اتفاقاً همین مبلغ را خود آنها می خواستند به میلانی ها بدهند که قبول نکردند ، در تلویزیون یک برنامه خصوصی به نام ورزش از نگاه دو وجود دارد که از بیرون هدایت می شود، البته من نمی دانم خصوصی سازی در صدا و سیما درست است یا خیر. تهیه کننده این برنامه به من گفت که حاضر است به میلانی ها برای حضور در برنامه اش پول بدهد اما چون از قبل به فردوسی پور قول داده بودیم میلانی ها به 90 رفتند. همین مسئله باعث شد شب گذشته میهمانانی در برنامه ورزش از نگاه دو حاضر شوند که هدفشان کوبیدن ما بود ، من مسئله استفاده ابزاری و شخصی از صداوسیمای جمهوری اسلامی را پیگیری می کنم.

رویانیان در واکنش به اظهارات مدیر اسپانسرینگ بازی میلان و پرسپولیس مبنی بر اینکه بازیکنان میلان برای حضور در تلویزیون درخواست پول کردند و مالدینی قطعا به خاطر پول به 90 نرفت گفت ایشان در جریان نبودند ، اول اینکه میلانی ها درخواست پول نداشتند، بعد هم اگر این درخواست را داشتند حقشان بوده است ، واقعیت این است که مالدینی و گتوزو آنقدر خسته بودند که به هیچ عنوان جایی نمی رفتند. ،گتوزو می گفت اگر یک میلیون دلار هم به او بدهند جایی نمی رود چون خسته است،این دیگر هنر فردوسی پور بود که با امکانات اینترنتی با او ارتباط گرفت در پايان اين مصاحبه رويانيان به خاطر كارشكنی بعضی ها و اذيت شدن او در برخی از موارد گفت ، حرف های زیادی برای گفتن دارم که به موقع و در جا و وقت مناسب آنها را خواهم زد.

نوشته شده به قلم شایان عابدین شنبه, 9 آذر 1392 در سايت قرمزته 

نتيجه گيری از اين ماراتن شايعات درباره ميلانی ها

ميلانی ها آمدند و رفتند به همين راحتی برای خودشان ولی شايد اگر بدانند پشت سرشان چقدر شايعات مانده است شايد برگردند و به آنها پاسخ بدهند ، شايعاتی كه اگر راست هم باشد به قول محمد رويانيان حقشان است كه طلب پول كنند ، بله حقشان است اولا" آنها در كشوری بزرگ شده اند كه فوتبال در آنجا به طور كاملا" حرفه ای دنبال ميشود كه شايد ليگ برتر ما در حد سری c آنها هم نباشد.

حال دوم اينكه آنها بازيكنان نه اسطوره های ميلان و جهان هستند و برای هر لحظه از وقتشان برنامه ريزی كرده اند و اگر هم درخواست پول برای حضور در برنامه ای كرده اند كه اين امر بعيد به نظر می رسد تنها يك كلمه ميشود گفت حقشان است ، آنهايی كه نميدانند يدانند در كشور ايتاليا و يا كشورهايی كه فوتبال فوق حرفه ای دارند به بازيكنان و مربيان ، داورانشان اهميت قائل ميشوند و برای حضور در هر برنامه ای و تبليغ با آنها مبلغی را توافق می كنند چون برای آنها تبليغ و افتخار است كه اين چهره ها در برنامشان حضور داشته باشند و مثل كشور ما نيست كه همه از روی رفاقت به اين برنامه ها بروند.

سوم اينكه آيا تهيه كننده برنامه ورزشی كه ميگويد ميلانيها درخواست پول كرده اند خود شخصا" با آنها مذاكره داشته و يا بوسيله رابط با آنها صحبت كرده و چرا احتمال نداده است كه آن رابط از خودش اين سخن را بازگو كرده است تا پولی در اين موقعيت به جيب مباركشان ببرد و شايد هم اسير رقابت شبكه ای شده است تا با اين شايعه آنها به برنامه ديگری نروند ،شايد هم بازيكنان ميلان با اسپانسر اين مسابقه قبلا" برای گرفتن پول توافق كرده بود و اين شرطی از قبل صحبت شده بوده كه در عمل آنها به زير قولشان زده اند و هزار احتمال ديگر چرا اين عزيزان انگشت اتهام را به سوی مهمانان اين مرزو بوم نشانه رفته اند.

تصاويری از ورود تيم آث ميلان به ايران و مشاهده بی نظمی های زياد در فرودگاه از سوی مسئولين و هواداران كه باعث ناراحتی آنها شد
ورود پائلو مالدينی چهره سرشناس تيم ميلان به ايران ورود پائلو مالدينی چهره سرشناس تيم ميلان به ايران
ورود گنارو گتوزو بازيكن سرشناس تيم ميلان به ايران ورود گنارو گتوزو بازيكن سرشناس تيم ميلان به ايران
ورود بازيكنان تيم ميلان به ايران ورود بازيكنان تيم ميلان به ايران
بازيكنان ميلان در اتاق تشريفات فرودگاه بازيكنان ميلان در اتاق تشريفات فرودگاه
بازيكنان ميلان در اتاق تشريفات فرودگاه بازيكنان ميلان در اتاق تشريفات فرودگاه
پائلو مالدينی در اتاق تشريفات فرودگاه پائلو مالدينی در اتاق تشريفات فرودگاه
مالدينیبازيكن ميلان در اتاق تشريفات فرودگاه مالدينیبازيكن ميلان در اتاق تشريفات فرودگاه
راحتی بازيكنان ميلان در اتاق تشريفات قبل از حركت به سوی هتل راحتی بازيكنان ميلان در اتاق تشريفات قبل از حركت به سوی هتل
راحتی بازيكنان ميلان در اتاق تشريفات قبل از حركت به سوی هتل راحتی بازيكنان ميلان در اتاق تشريفات قبل از حركت به سوی هتل
گفتگوی حميد استيلی و فرانكو بارسی در اتاق تشريفات گفتگوی حميد استيلی و فرانكو بارسی در اتاق تشريفات
خاطره سازی بوبان بازيكن ميلان در اتاق تشريفات و گرفتن عكس يادگاری خاطره سازی بوبان بازيكن ميلان در اتاق تشريفات و گرفتن عكس يادگاری
فرصت طلبی كاركنان فرودگاه امام و گرفتن عكس يادگاری با گتوزو فرصت طلبی كاركنان فرودگاه امام و گرفتن عكس يادگاری با گتوزو
تعجب پائلو مالدينی از حضور هواداران در فرودگاه تعجب پائلو مالدينی از حضور هواداران در فرودگاه
ابراهيم با در اتاق تشريفات فرودگاه ابراهيم با در اتاق تشريفات فرودگاه
حركت ميلانی ها بسوی هتل حركت ميلانی ها بسوی هتل
حركت ميلانی ها بسوی هتل حركت ميلانی ها بسوی هتل
حركت ميلانی ها بسوی هتل حركت ميلانی ها بسوی هتل
انبوه جمعيت حاظر در فرودگاه امام انبوه جمعيت حاظر در فرودگاه امام
اشتباه مسئولين فرودگاه برای نبردن بازيكنان سرشناس ميلان از مسير vip  برای خروج از فرودگاه اشتباه مسئولين فرودگاه برای نبردن بازيكنان سرشناس ميلان از مسير vip برای خروج از فرودگاه
اشتباه مسئولين فرودگاه برای نبردن بازيكنان سرشناس ميلان از مسير vip  برای خروج از فرودگاه اشتباه مسئولين فرودگاه برای نبردن بازيكنان سرشناس ميلان از مسير vip برای خروج از فرودگاه
اشتباه مسئولين فرودگاه برای بردن بازيكنان سرشناس ميلان از بين جمعيت حاظر در فرودگاه اشتباه مسئولين فرودگاه برای بردن بازيكنان سرشناس ميلان از بين جمعيت حاظر در فرودگاه
ازدحام هواداران در مقابل اتوبوس ميلانی ها ازدحام هواداران در مقابل اتوبوس ميلانی ها
توقف اتوبوس ميلانی ها به خاطر ازدحام هواداران  توقف اتوبوس ميلانی ها به خاطر ازدحام هواداران
متفرق كردن هواداران از جلوی اتوبوس ميلانی ها متفرق كردن هواداران از جلوی اتوبوس ميلانی ها
فرانكو بارسی مانده است از حضور و گرفتار شدن اين هواداران بخندد يا گريه كند فرانكو بارسی مانده است از حضور و گرفتار شدن اين هواداران بخندد يا گريه كند
ناراحتی مالدينی از بی نظمی و ازدحام جمعيت در عين بی تفاوتی مسئولين اين امر ناراحتی مالدينی از بی نظمی و ازدحام جمعيت در عين بی تفاوتی مسئولين اين امر
گرفتار شدن فرانكو بارسی در ميان ازدحام جمعيت و كمك دادن مسئولين برای خارج كردنش گرفتار شدن فرانكو بارسی در ميان ازدحام جمعيت و كمك دادن مسئولين برای خارج كردنش
ورود بازيكنان تيم ميلان به ايران ورود بازيكنان تيم ميلان به ايران


منبع : نون و آب

مطلب : محمد بيگی

استفاده از اين مطالب با ذكر منبع بلا مانع است