مولانای بزرگ

ای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل و لقا

ای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل و لقا


ای عاشقان ای عاشقان آمد گه وصل و لقا


از آسمان آمد ندا کای ماه رویان الصلا


ای سرخوشان ای سرخوشان آمد طرب دامن کشان


بگرفته ما زنجیر او بگرفته او دامان ما


آمد شراب آتشین ای دیو غم کنجی نشین


ای جان مرگ اندیش رو ای ساقی باقی درآ


ای هفت گردون مست تو ما مهره‌ای در دست تو


ای هست ما از هست تو در صد هزاران مرحبا


ای مطرب شیرین نفس هر لحظه می‌جنبان جرس


ای عیش زین نه بر فرس بر جان ما زن ای صبا


ای بانگ نای خوش سمر در بانگ تو طعم شکر


آید مرا شام و سحر از بانگ تو بوی وفا


بار دگر آغاز کن آن پرده‌ها را ساز کن


بر جمله خوبان ناز کن ای آفتاب خوش لقا


خاموش کن پرده مدر سغراق خاموشان بخور


ستار شو ستار شو خو گیر از حلم خدا

 

ای یار ما دلدار ما ای عالم اسرار ما


ای یار ما دلدار ما ای عالم اسرار ما


ای یوسف دیدار ما ای رونق بازار ما


نک بر دم امسال ما خوش عاشق آمد پار ما


ما مفلسانیم و تویی صد گنج و صد دینار ما


ما کاهلانیم و تویی صد حج و صد پیکار ما


ما خفتگانیم و تویی صد دولت بیدار ما


ما خستگانیم و تویی صد مرهم بیمار ما


ما بس خرابیم و تویی هم از کرم معمار ما


من دوش گفتم عشق را ای خسرو عیار ما


سر درمکش منکر مشو تو برده‌ای دستار ما


واپس جوابم داد او نی از توست این کار ما


چون هرچ گویی وادهد همچون صدا کهسار ما


من گفتمش خود ما کهیم و این صدا گفتار ما


زیرا که که را اختیاری نبود ای مختار ما

 

منبع : نون و آب