مولانای بزرگ

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا

یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا


یار مرا غار مرا عشق جگرخوار مرا


یار تویی غار تویی خواجه نگهدار مرا


نوح تویی روح تویی فاتح و مفتوح تویی


سینه مشروح تویی بر در اسرار مرا


نور تویی سور تویی دولت منصور تویی


مرغ که طور تویی خسته به منقار مرا


قطره تویی بحر تویی لطف تویی قهر تویی


قند تویی زهر تویی بیش میازار مرا


حجره خورشید تویی خانه ناهید تویی


روضهٔ امید تویی راه ده ای یار مرا


روز تویی روزه تویی حاصل دریوزه تویی


آب تویی کوزه تویی آب ده این بار مرا


دانه تویی دام تویی باده تویی جام تویی


پخته تویی خام تویی خام بمگذار مرا


این تن اگر کم تندی راه دلم کم زندی


راه شدی تا نبدی این همه گفتار مرا

 

رستم از این نفس و هوا زنده بلا مرده بلا


رستم از این نفس و هوا زنده بلا مرده بلا


زنده و مرده وطنم نیست بجز فضل خدا


رستم از این بیت و غزل ای شه و سلطان ازل


مفتعلن مفتعلن مفتعلن کشت مرا


قافیه و مغلطه را گو همه سیلاب ببر


پوست بود پوست بود درخور مغز شعرا


ای خمشی مغز منی پرده آن نغز منی


کمتر فضل خمشی کش نبود خوف و رجا


بر ده ویران نبود عشر زمین کوچ و قلان


مست و خرابم مطلب در سخنم نقد و خطا


تا که خرابم نکند کی دهد آن گنج به من


تا که به سیلم ندهد کی کشدم بحر عطا


مرد سخن را چه خبر از خمشی همچو شکر


خشک چه داند چه بود ترلللا ترلللا


آینه‌ام آینه‌ام مرد مقالات نه‌ام


دیده شود حال من ار چشم شود گوش شما


دست فشانم چو شجر چرخ زنان همچو قمر


چرخ من از رنگ زمین پاکتر از چرخ سما


عارف گوینده بگو تا که دعای تو کنم


چونک خوش و مست شوم هر سحری وقت دعا


دلق من و خرقه من از تو دریغی نبود


و آنک ز سلطان رسدم نیم مرا نیم تو را


از کف سلطان رسدم ساغر و سغراق قدم


چشمه خورشید بود جرعه او را چو گدا


من خمشم خسته گلو عارف گوینده بگو


زانک تو داود دمی من چو کهم رفته ز جا

 

منبع : نون و آب