جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده

خانواده‌ ای چینی در استان هنان، دوقلوهای به هم چسبیده‌ ای را سر راه گذاشته و از محل گریختند.  این دوقلوهای دختر که از ناحیه شکم به هم چسبیده هستند در حال حاضر به مرکز نگهداری کودکان بی‌ سرپرست پینگشان سیتی هنان انتقال داده شده‌ اند و در آنجا تحت نظر متخصصان برای بررسی شرایط جهت عمل جداسازی قرار دارند.جداسازی دوقلوهای به هم چسبیده سرراهی در چین این دوقلوها به نظر سه ماهه می‌ رسند اما پزشکان هنوز درباره سن دقیق آن‌ها مطمئن نیستند. پزشک ارشد تیم تحقیق می‌گوید: نخستین گام برای این دوقلوها بررسی دقیق اندام‌ های داخلی آن‌ هاست چون عمل جداسازی و نجات هر دو کودک زمانی امکانپذیر است که آن‌ها هیچ اندام مشترکی نداشته باشند.  این دو کودک قرار است برای انجام تست‌ های تکمیلی به پکن فرستاده شوند.

براسا‌س آمار حدود 40 تا 60 درصد دوقلوهای به هم چسبیده در جهان زنده به دنیا می‌آیند که از این تعداد 35 درصدشان یک روز عمر می‌کنند و 5 تا 25 درصد آن‌ها در همان وضعیت زنده مانده و تا دوران زیادی زندگی می‌کنند.  مشاهدات تخصصی از سال 1950 نیز نشان می‌دهد از 75 درصد دوقلوهای به هم چسبیده یک مورد با موفقیت از هم جدا می‌شوند.