سمبل و سنگ ماه تولد

فروردین سمبل : قوچ
عنصر: آتش
سیاره : مریخ
عضو آسیب پذیر :سر
روز اقبال : سه شنبه
اعداد شانس : 6 و 9
سنگ خوش یمن : الماس
رنگ : قرمز
در پی عشق آتشین و پر شورترین عشق ممکن اند و نسبت به معشوق خود احساس تملک کامل دارند.سمبل و سنگ ماه تولد
اردیبهشت سمبل : گاو نر
عنصر : خاک
سیاره : ناهید
عضو آسیب پذیر : گردن
روز اقبال : جمعه
اعداد شانس : 4 و 6
سنگ خوش یمن : زمرد سبز
رنگ : آبی روشن
گل : خشخاش
حیوان : گاو
برای او عشق اهمیت زیادی دارد و اگر عاشق شود عاشقی فداکار خواهد بود.سمبل و سنگ ماه تولد
خرداد سمبل : دو قلوها
عنصر : هوا
سیاره : عطارد
عضو آسیب پذیر : دست و شانه
روز اقبال :چهارشنبه
اعداد شانس : 5 و 9
سنگ خوش یمن : عقیق
رنگ : زرد
گل : زنبق
حیوان : پروانه
او عاشق شادی و خوش بودن است .سمبل و سنگ ماه تولد
تیر سمبل : خرچنگ
عنصر : آب
سیاره : ماه
عضو آسیب پذیر : سینه و شکم
روز اقبال : دوشنبه
اعداد شانس :3 و 5
سنگ خوش یمن : مروارید
رنگ : نقره ایی
حیوان : حیوانات صدفدار
از عشق ورزیدن لذت می برد و در عوض میخواهد آن را دریافت کند.سمبل و سنگ ماه تولد
مرداد سمبل : شیر
عنصر :آتش
سیاره : خورشید
عضو آسیب پذیر : قلب و پشت بدن
روز اقبال : یکشنبه
اعداد شانس : 8 و 9
سنگ خوش یمن : یاقوت
رنگ : زرد
گل : آفتابگردان
حیوان : گربه
معشوق خود را غرق هدایای خود می کند و رابطه ی عاشقانه ی بی نقصی را خلق می کند.سمبل و سنگ ماه تولد
شهریور سمبل : باکره
عنصر : خاک
سیاره : عطارد
عضو آسیب پذیر : سیستم عصبی
روز اقبال : چهارشنبه
اعداد شانس :3 و 5
سنگ خوش یمن : یاقو ت کبود
رنگ : سبز
گل : بنفشه
حیوان : سگ کوچک – گربه
برای چنین انسان فدکارومهربان تحمل سختی بسیار با ارزش است
او به آسانی در عشق گول نمی خورد .سمبل و سنگ ماه تولد
مهر سمبل : ترازو
عنصر : هوا
سیاره : ونوس
عضو آسیب پذیر : کمر و کلیه ها
روز اقبال : جمعه
اعداد شانس : 6 و 9
سنگ خوش یمن : الماس
رنگ : آبی و بنفش
گل : سرخ
حیوان : خزندگان
او سیاستمدار است می تواند دوست خوب و میزبانی عالی باشد .سمبل و سنگ ماه تولد
آبان سمبل : عقرب
عنصر : آب
سیاره : پلوتون
روز اقبال : سه شنبه
اعداد شانس : 2 و 4
سنگ خوش یمن : یاقوت زرد
رنگ : قرمز
حیوان : حشرات
از حمایت دیگران لذت می برد او می تواند حسود و تودار باشد.سمبل و سنگ ماه تولد
آذر سمبل : کمان دار
عنصر : آتش
سیاره : ژوپیتر
عضو آسیب پذیر : کبد
روز اقبال : پنج شنبه
اعداد شانس : 5 و 7
سنگ خوش یمن : فیروزه
رنگ : ارغوانی
گل : نرگس
حیوان : اسب
اگر شخص مورد علاقه اش را پیدا کند وفادار است. خواسته اش را نمی گوید تا خودتان حدس بزنید.سمبل و سنگ ماه تولد
دی سمبل : بز
عنصر سمبل : بز
عنصر : خاک
سیاره : زحل
عضو آسیب پذیر : زانو- استخوان
روز اقبال : شنبه
اعداد شانس :8 و 9
سنگ خوش یمن : عقیق رنگارنگ
رنگ : سیاه و قهوه ایی
به سرعت عاشق نمی شود و به سادگی راز دل خود را نمی گوید.سمبل و سنگ ماه تولد

بهمن سمبل : آب گیر
عنصر : هوا
سیاره : زهره
عضو آسیب پذیر : مچ و ساق پاها
روز اقبال : چهارشنبه
اعداد شانس : 1 و 7
سنگ خوش یمن : یاقوت ارغوانی
رنگ : آبی
حیوان : پرندگان درشت اندام
او عاشقی صادق است. دیر عصبانی می شود.سمبل و سنگ ماه تولد

اسفند سمبل : دو ماهی که خلاف جهت هم شنا می کنند
عنصر : آب
سیاره : نپتون
عضو آسیب پذیر : پاها
روز اقبال : جمعه
اعداد شانس :2 و 6
سنگ خوش یمن : یاقوت کبود
رنگ : سبز روشن
گل : نسرین
حیوان : ماهی
به معشوق خود بسیار فداکار است.سمبل و سنگ ماه تولد
 

منبع : نون و آب