رای موافق آمریکا و کانادا به پیشنهاد دکتر روحانی

رای موافق آمریکا و کانادا به پیشنهاد دکتر روحانی در جریان رای گیری برای تصویب پیشنهاد دکتر حسن روحانی رییس جمهوری اسلامی ایران مبنی بر جهانی عاری از خشونت و افراط گرایی ۱۹۰ کشور عضو سازمان ملل متحد رای مثبت داده و تنها رژیم صهیونیستی با آن مخالفت کرد.

به گزارش ایرنا، «حسن روحانی» رییس جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی خود در نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد در شهریور ماه گذشته در پیشنهادی خواستار جهان عاری از خشونت شده بود و این پیشنهاد امروز با رای مثبت ۱۹۰ کشور عضو سازمان ملل متحد در مجمع عمومی این سازمان به قطعنامه مقابله با افراط گرایی و خشونت تبدیل شد.

آمریکا و کانادا نیز که در سال‌های اخیر بار‌ها با پیشنهادات جمهوری اسلامی ایران در مجامع بین المللی مخالفت می‌کردند، در برابر قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران سر تعظیم فرود آوردند و با تصویب آن موافقت کردند.

نماینده آمریکا در سازمان ملل متحد هم در جریان رای گیری مجمع عمومی در سخنانی تاکید کرد که واشنگتن معتقد است که گفت‌و‌گو بهترین راه برای مقابله با افراط گرایی و خشونت در جهان است.

محمد خزاعی نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد، تصویب قطعنامه پیشنهادی جمهوری اسلامی ایران را در سازمان ملل متحد گام مهمی در ریشه کنی پدیده شوم خشونت ارزیابی کرد و گفت: خشونت، جهان را با خطری بزرگ مواجه کرده است و تصویب این قطعنامه دستاورد مهمی در جلوگیری از خشونت در جهان است.