موفقیت موفقیت

به نام خدا


راههای موفقیت کدامند ؟

«موفقيت هدف بزرگي است وباقي امور همگي درحاشيه اند»

راههای موفقیت کدامند از دیدگاههای مختلف علوم روانشناسی و علوم مذهبی و علوم اجتماعی و مکاتب انسان شناسی به نوعی تعریف و راه کارهایی ارائه شده است . در ذیل با استفاده از تمامی علوم فوق الذکر و تجربیات شخصی نکاتی را برای بهره برداری دوستان جوان و مشتاقاق موفقیت بصورت خلاصه می آوردم امید است راه گشا باشد.


« قفل استعداد خود را باز كنيد »

شايد بزرگترين موفقيت در تاريخ بشر، قدرت ذهن در خلق تمام جنبه هاي زندگي باشد . زندگي بدون داشتن يك هدف روشن مثل رانندگي در مه است . تنظيم اهداف ، كار روزا نه در جهت دستيابي به آنها ودر نهايت دستيابي به آنها كليد خوشبختي در زندگي است .


« مسئول زندگي خود باشيد »

بزرگترين دشمنان موفقيت و خوشبختي احساسات منفي از هر نوع هستند وقتي عوامل منفي را شناسايي كنيد احساسات منفي به طور خودكار متوقف مي شود . يكي از چهار ريشه احساسات منفي توجيه كردن است در هر صورت اگر نتوا نيد منفي گراي خود را توجيه كنيد نمي توانيد عصباني شويد . دومين دليل احساسات منفي استدلال كردن است چون استدلال كردن احساسات منفي را زنده نگه مي دارد . سومين دليل احساسات منفي نگراني بيش از حد يا حساسيت بيش از حد در مورد طرز رفتار ديگران است . و چهار مين دليل و بدترين آنها سرزنش است . پادزهر تمام انواع احساسات منفي براي شما پذيرفتن مسوليت كامل موفقيت خودتان است . براي اين ذهن خود را درحالت مثبت نگه داريد از انتقاد ، شكايت ، محكوم كردن ديگران به هر دليلي اجتناب كنيد.


«آينده خود را خلق كنيد»

در برنامه ريزي استراتژيك  شخصي ، نيز بايد با ديد بلند مدت شروع كنيد با واقعيت بخشيدن و جهت دهي به آينده شما فرآينده محدوديت فردي را باطل و خنثي مي سازيد. تصور كنيد هيچ محدوديت نداريد . تصور كنيد همه چيز براي شما ممكن است . تفاوت اساسي بين افراد بسيار موفق و افرادي كه كمتر موفق اند به عملكرد است . مردان و زناني كه اقدام به اعمال شگرفي در زندگي مي كنند سخت عملگرا هستند هر چه در مورد شخصيت خودتان و آنچه ميخواهيد روشن تر فكر كنيد موفق تر خواهيدبود ودر هر حوزه اي از زندگي سريعتر به اهداف خود ميرسيد.


« ارزش هاي خود را شفاف سازيد  »

يكي از مهمترين ويژگي هاي افراد رهبر و موفق ترين افراد در هر حوزه اي از زندگي اين است كه آنها مي دانند چه كسي هستند به چه چيز باور دارند وبراي چه ايستادگي مي كنند . هر چه ارزش هاي دروني شماروشن تر باشند اقدامات شما در خارج كامل تر و اثر بخش تر خواهند بود . اهداف شما بايد مطابق با ارزش هاي شما باشند . شفاف سازي ارزش ها نيازمند آن است كه به اين بيانديشيد چه چيز براي شما مهم است . پس مسئوليت اصلي شما نسبت به خودتان اين است كه ارزش هاي خود را كاملاً شفاف بسازيد . در واقع هر مشكل انساني با بازگشت به ارزش هاي حل مي شود .ارزشهاي خودرا بااولويت بندي سازماندهي كنيد . زندگي خارجي خودرا مطابق با اين ارزشها سازمان دهي کنید . يادتان باشد شما به آن چيزي تبديل مي شويد كه اكثر مواقع به آن فكر كنيد .

 شايدمهمترين ارزش صداقت باشد مردان بزرگ هميشه با سطح بالايي از صداقت توصيف مي شوند .


«اهداف حقيقي خود را تعيين كنيد »

مردان وزنان موفق زمان لازم را براي روشن ساختن اهداف خود و آنچه مي خواهند سرمايه گذاري مي كنند . براي اين آرزوي شما به حد كافي قدرتمند باشد اهداف شما بايد فردي باشد آنها بايد اهدافي باشند كه شما براي خودتان انتخاب كرده ايد . با اهداف كلي خود شروع كنيد و سپس به اهداف خاص بپردازيد ، فهرست آرزوهاي خود را بنويسيد ، ترس از شكست نداشته باشيم ، كاري را كه دوست داريد انجام دهيد ، تفاوت ايجاد كنيد و اهداف روشن مالي را تنظيم كنيد يكي از مهم ترين حوزه هاي تنظيم هدف زندگي مالي است اگر بتوانيم تمام پولي را كه نياز داريد جمع كنيد احتمالاً مي توانيد سريعتر و ساده به اكثر اهداف مالي خود برسيد ،شفاف سازي باعث میشودروياهاي شما واقعيت يابند . وقتي آنچه مي خواهيد واقعاً روشن باشد در آن صورت مي توان بيشتر مواقع در مورد آنها كمك كنيد و به  هر چه فكر كنيد سريعتر در زندگي شما واقعيت مي يابند .


«در مورد هدف حقيقي خود تصميم جدي بگيريد»

شما آن چيزي مي شويد كه اكثر مواقع به آن مي انديشيد وجود يك هدف قطعي براي هر لحظه به كار شما تمركز مي بخشد هرچه بيشتر در مورد هدف قطعي خود و چگونگي دستيابي به آن فكر كنيد قانون جاذبه درزندگي شما بيشتر فعال مي شود ،  هدفي تعريف كنید كه درآن لحظه خاص برايتان مهم است اين همان هدفي است كه به شما كمك مي كند بيشتر از هر كاربه اهداف ديگرتان دست يابيد و بايد ويژگي هاي زير را داشته باشد :


  1. بايد چيزي باشد كه شما خواهان آن باشيد .
  2. بايد واضح و به خصوص باشد .
  3. بايد قابل سنجش و اندازه گيري باشد .
  4. بايد قابل باور و دست يافتني باشد .
  5. بايد طوري باشد كه احتمال منطقي موفقيت در هنگام شروع به كار پنجاه پنجاه باشد .
  6. هدف مهم و قطعي شما بايد هماهنگ با ديگر اهداف شما باشد و سازگار با ارزش هاي شما وضع شوند .
  7. به هدفتان فكر كنيد ، انتخاب يك هدف مهم و تصميم همه جانبه در مورد آن هدف ، غلبه بر تمام موانع و مشكلات موجود تا زمان دست يابي به آن هدف بهتر از هر تصميم گيري ديگري مي تواند زندگي شما را در جهت بهبود تغيير دهد . در مورد هدف اصلي قطعي خود تصميم بگيريد .

« باور هاي خودرا تجزيه و تحليل كنيد »

شايد از مهم ترين قوانين ذهني قانون  باور است . طبق اين قانون هرچه را به يقين باور داشته باشيد واقعيت مي شود . تمام پيشرفت هاي زندگي با تغيير دادن عقايد در مورد خودتان و امكانات خودتان رخ دهند . شايد بزرگترين پيشرفت در قرن بيستم در زمينه استعداد انسان ، كشف پديده تفكر فردي است تفكر فردي شما ، برنامه اصلي كامپيوتر ذهن شما ست . مسئوليت شما نسبت به خودتان اين است كه تمامي اين محدويت ها را به دور بريزد و بپذيريد كه شما درسطحي بسيار فوق العاده شخصي توانا وبا استعداد هستيد.  عقايد شما اكتسابي هستند نه مادر زادي ، در مورد خودتان به شكلي متفاوت فكر كنيد ، عقايدي كه مي خواهيد انتخاب كنيد ، به دنبال نيكي باشيد ، با احساسات عمل كنيد تصميم بگيريد مبارزه را شروع كنيد و هرگونه عقايد محدود كننده اي را كه احتمالاً درذهن داريد مي توانند باعث عقب ماندگي شما شود دفع كنيد حرف ها اعمال خود را هماهنگ باهم نگه داريد.


« از آغاز شروع كنيد»

وقتي كه مبادرت به دست يابي به هر هدف بزرگي كرديد بايد تصور كنيد كه در هر زماني مي توانيد كار خود را باز هم شروع كنيد.


«پيشرفت خود را اندازه بگيريد»

سه كليد براي عملكرد عالي دردستيابي به اهدافتنان  شامل تعهد ، پیگیری ، و خاتمه دادن به كار است شايد مهم ترين توانايي در جهان كار، تواني وابستگي است . هيچ چيز به اندازه موقعي كه شما كارتان را سريع ، خوب و طبق برنامه انجام مي دهيد در آمد زيادتر برايتان فراهم نمي كند و باعث پيشرفت سريعتر شما نمي شود با ارزش ترين كارخود را مشخص كنيد . يك مقياس را تعيين كنيد كه بتوانيم براي اندازه گيري پيشرفت و موفقيت خودتان در هر زمينه اي از زندگي از آن استفاده كنيد روزانه به آن مراجعه كنيد . تعيين كنيد يك معيار مقياس ، برگه امتياز ، اهداف و مهلت ها در مورد هر هدف براي خودتان به صورت يك بازي در آورید و سپس برارقام و تاريخ ها تمركز كنيد مراقب اهداف  خود باشيد اراده كنيد حداقل يك بخش از يك هدف بزرگ را هر روز به انجام برسانيد و هرگز روزي را از دست ندهيد .


« موانع رااز سرراه برداريد »

يكي از مهمترين پيشرفت درتفكر رفع  موانع مي باشد. دو مانع اصلي در راه موفقيت  یکی ترس ودیگری ترديد می باشد. اول از هر چيز ترس از شكست ، فقر ، خسارت ، شرمندگي يا طرد شدن هستند كه موانع تلاش اكثر مردم دنیا مي شوند . دومين مانع ذهني ترديد است . ما به توانايي خودمان ترديد داريم . فكر مي كنيم كه ديگران بهتر ، باهوش تر و شايسته تر از ما هستند .راه پرورش شجاعت و اعتماد به نفس ، افزودن بر دانش و مهارت است . اكثر ترس ها و ترديد ها ناشي از ناداني و احساس عدم كفايت مي باشد . موانع خود را به ترتيب اولويت مرتب کنید . مانع را همچون يك هدف تعريف كنيد وقتي مانع اصلي كه جلوي حركت شما را ميگيرد مشخص كرديدآنرا به صورت يك هدف مثبت بازنويسي كنيد.


« در زمينه كاري خود متخصص شويد »

يكي از ويژگي اكثر افراد موفق اين است كه دريك نقطه خاص از حرفه خود تصميم گرفته اند عالي عمل كنند . واقعيت اين است كه سطح كنوني دانش و مهارت شما هم اكنون با سرعتي بيش از سابق متروك مي شود . دانشي را كه مورد نياز شماست مشخص كنيد زمينه هاي اصلي و بخش خود را مشخص كنيد . استعدادهاي خود را پرورش دهيد . استعداد هاي خود را تعيين كنيد . حوزه هاي اصلي نتيجه بخش شغل خود را مشخص كنيد . ضعيف ترين حوزه اصلي خود را مشخص كنيد. دانشي را براي رسيدن به نقطه اوج در زمينه كار خود را به آن نياز خواهيد داشت تعيين و سپس طرحي بريزد تا آن دانش را كسب كنيد.  زندگي خود را صرف آموختن كنيد ،  هر چه بيشتر آن چه را مي آموزيد تمرين كنيد درآن زمينه ماهر و باتبحر مي شويد هر چه بيشتر تمرين كنيد اعتماد به نفس شما بيشتر رشد مي كند .


« با افراد شايسته معاشرت كنيد »

هيچ كس به تنهاي كاري از بيش نمي برد بخش اصلي تنظيم هدف براي شناساي مردم ، گروهها يا سازمانهايي است كه كمك ايشان در دست يابي شما به اهدافتان مورد نيازند. خودتان را موظف كنيد با افرادي معاشرت كنيد كه دوست داريد ، تحسين مي كنيد ، احترام مي گذاريد و دوست داريد در آينده مثل آنها باشيد. معاشرت كنيد با افرادي كه در جستجوي آنها هستيد واز معرفي آنها به دوستان و آشنايان خود احساس افتخار مي كنيد . انتخاب يك گروه مرجع مثبت  و عمل گرا بيش از هر عامل ديگري به پيشرفت حرفه تان كمك مي كند . فهرستي از مهم ترين افرادي كه در زندگي كاري و خانوادگي شما وجود دارند تهيه كنيد . گروه ها و سازما نهايي رادر جامعه و زمينه كاري خودتان تعيين كنيد كه ملحق شدن به آنها مفيد باشد . فهرستي از افراد موفق در جامعه يا رشته كاري خود تهيه كنيد كه ترتيبي دهيد تا آن ها را شخصاً بشناسيد . به دنبال فهرستي باشيد تا محدودة اجتماعي و كاري خود را توسعه دهيد .


« برنامه ريزي كليد موفقيت است »

عمل برنامه ريزي جريان دستيابي به هدف را بهتر مي سازد و به كارايي آن مي افزايد. اگر قبل از شرو ع به كار با دقت بيشتر برنامه ريزي كنيم در جريان كلي برنامه ريزي وضعيت بهتري خواهيم داشت . هر چه بهتر برنامه ريزي كنيم انديشه ها و فرصت هاي بيشتري جذب شما مي شود و اهداف بزرگتر و چيزهاي بهتري به دست می آوریم . توانايي شما در تصميم گيري دقيق درمورد آن چه مي خواهيد ، نوشتن آن و برنامه ريزي ، كليد كارايي فردي و موفقيت است . اينها مهارتهاي آموختني هستند كه مي توانيد در آنها استاد شويد شما در مدت كوتاهي مي توانيد زندگي يا كار خود را به طور كامل تغيير دهيد. دستيابي به اهداف و عملي كردن توانايي هاي حقيقي خودتان را دو برابر كنيد . برنامه ريزي باعث صرفه جويي در زمان و مكان مي شود . روي مهمترين كار خود تمركز كنيد و سپس خودتان  را موظف كنيد با توجه كامل روي كار متمركز شويد تا زماني كه به طور صددرصد انجام شود.


« اهداف خود را روزانه مرور كنيد »

يك دفترچه تهيه كنيد و هميشه پيش خودتان نگه داريد هرروز دفترچه خود را باز كنيد و فهرستي از ده تا پانزده هدف از مهم ترين هدف هايتان را بنويسيد . اين كار را هر روز انجام دهيد روز به روز اهداف خود را با جملات مثبت ، روي آنها بنويسيد و هر جا مي رويد آنها را با خود ببريد . هر شب فبل از اينكه به خواب برويد زندگي خود را هنگام دستيابي به اهدافتان در ذهن مجسم و تصوير كنيد. به چيزی فكر كنيد كه مي توانيد براي دستيابي به هريك از اهدافتان انجام دهيد هميشه به اقداماتي فكر كنيد كه بتوانيد انجام دهيد . خودتان را موظف كنيد اهداف خود را هرروز بازنويسي كنيد بدون اينكه فهرست قبلي را مرور كنيد تا زماني كه كاملاٌ يقين كنيد دستيابي به اهدافتان اجتناب ناپذير است .


« در تمام لحظات انعطاف پذير باشيد»

شايد مهم ترين عاملي كه بر زندگي شما اثر مي گذارد سرعت باشدچرا که تغيير طبيعتاٌ غير قابل پيش بيني است. امروزه سه عامل باعث بروز تغيير مي شوند اولين عامل انفجار اطلاعات و دانش در هرزمينه از زندگي ماست . دومين عامل تغيير رشد و پيشرفت سريع تكنولوژي جديد است . سومين عنصر كه باعث تغيير و ايجاد نياز به انعطاف پذيري در سطحي وسيع تر مي شود رقابت است.پس همیشه انعطاف پذیر باشید.

و من الله توفیق

غلامعلی رسولی

کارشناس علوم اجتماعی

شهریور ماه1387

منبع : نون و آب