مولوی بزرگ

هم محرم عشق تو هم محرم تو جانا

هم محرم عشق تو هم محرم تو جانا


ای شاد که ما هستیم اندر غم تو جانا


هم محرم عشق تو هم محرم تو جانا


هم ناظر روی تو هم مست سبوی تو


هم شسته به نظاره بر طارم تو جانا


تو جان سلیمانی آرامگه جانی


ای دیو و پری شیدا از خاتم تو جانا


ای بیخودی جان‌ها در طلعت خوب تو


ای روشنی دل‌ها اندر دم تو جانا


در عشق تو خمارم در سر ز تو می دارم


از حسن جمالات پرخرم تو جانا


تو کعبه عشاقی شمس الحق تبریزی


زمزم شکر آمیزد از زمزم تو جانا

 

ای یار قمرسیما ای مطرب شکرخا


ای یار قمرسیما ای مطرب شکرخا


آواز تو جان افزا تا روز مشین از پا


سودی همگی سودی بر جمله برافزودی


تا بود چنین بودی تا روز مشین از پا


صد شهر خبر رفته کای مردم آشفته


بیدار شد آن خفته تا روز مشین از پا


بیدار شد آن فتنه کو چون بزند طعنه


در کوه کند رخنه تا روز مشین از پا


در خانه چنین جمعی در جمع چنین شمعی


دارم ز تو من طمعی تا روز مشین از پا


میر آمد میر آمد وان بدر منیر آمد


وان شکر و شیر آمد تا روز مشین از پا


ای بانگ و نوایت تر وز باد صبا خوشتر


ما را تو بری از سر تا روز مشین از پا


مجلس به تو فرخنده عشرت ز دمت زنده


چون شمع فروزنده تا روز مشین از پا


این چرخ و زمین خیمه کس دید چنین خیمه


ای استن این خیمه تا روز مشین از پا


این قوم پرند از تو باکر و فرند از تو


زیر و زبرند از تو تا روز مشین از پا


در بحر چو کشتیبان آن پیل همی‌جنبان


تا منزل آباقان تا روز مشین از پا


ای خوش نفس نایی بس نادره برنایی


چون با همه برنایی تا روز مشین از پا


دف از کف دست آید نی از دم مست آید


با نی همه پست آید تا روز مشین از پا


چون جان خمشیم اما کی خسبد جان جانا


تو باش زبان ما تا روز مشین از پا

 

منبع : نون و آب