مولوی بزرگ

دل و جان را در این حضرت بپالا

دل و جان را در این حضرت بپالا


دل و جان را در این حضرت بپالا


چو صافی شد رود صافی به بالا


اگر خواهی که ز آب صاف نوشی


لب خود را به هر دردی میالا


از این سیلاب درد او پاک ماند


که جانبازست و چست و بی‌مبالا


نپرد عقل جزوی زین عقیله


چو نبود عقل کل بر جزو لالا


نلرزد دست وقت زر شمردن


چو بازرگان بداند قدر کالا


چه گرگینست وگر خارست این حرص


کسی خود را بر این گرگین ممالا


چو شد ناسور بر گرگین چنین گر


طلی سازش به ذکر حق تعالا


اگر خواهی که این در باز گردد


سوی این در روان و بی‌ملال آ


رها کن صدر و ناموس و تکبر


میان جان بجو صدر معلا


کلاه رفعت و تاج سلیمان


به هر کل کی رسد حاشا و کلا


خمش کردم سخن کوتاه خوشتر


که این ساعت نمی‌گنجد علالا


جواب آن غزل که گفت شاعر


بقایی شاء لیس هم ارتحالا

 

ای طایران قدس را عشقت فزوده بال‌ها


ای طایران قدس را عشقت فزوده بال‌ها


در حلقه سودای تو روحانیان را حال‌ها


در لا احب افلین پاکی ز صورت‌ها یقین


در دیده‌های غیب بین هر دم ز تو تمثال‌ها


افلاک از تو سرنگون خاک از تو چون دریای خون


ماهت نخوانم ای فزون از ماه‌ها و سال‌ها


کوه از غمت بشکافته وان غم به دل درتافته


یک قطره خونی یافته از فضلت این افضال‌ها


ای سروران را تو سند بشمار ما را زان عدد


دانی سران را هم بود اندر تبع دنبال‌ها


سازی ز خاکی سیدی بر وی فرشته حاسدی


با نقد تو جان کاسدی پامال گشته مال‌ها


آن کو تو باشی بال او ای رفعت و اجلال او


آن کو چنین شد حال او بر روی دارد خال‌ها


گیرم که خارم خار بد خار از پی گل می‌زهد


صراف زر هم می‌نهد جو بر سر مثقال‌ها


فکری بدست افعال‌ها خاکی بدست این مال‌ها


قالی بدست این حال‌ها حالی بدست این قال‌ها


آغاز عالم غلغله پایان عالم زلزله


عشقی و شکری با گله آرام با زلزال‌ها


توقیع شمس آمد شفق طغرای دولت عشق حق


فال وصال آرد سبق کان عشق زد این فال‌ها


از رحمه للعالمین اقبال درویشان ببین


چون مه منور خرقه‌ها چون گل معطر شال‌ها


عشق امر کل ما رقعه‌ای او قلزم و ما جرعه‌ای


او صد دلیل آورده و ما کرده استدلال‌ها


از عشق گردون متلف بی‌عشق اختر منخسف


از عشق گشته دال الف بی‌عشق الف چون دال‌ها


آب حیات آمد سخن کاید ز علم من لدن


جان را از او خالی مکن تا بردهد اعمال‌ها


بر اهل معنی شد سخن اجمال‌ها تفصیل‌ها


بر اهل صورت شد سخن تفصیل‌ها اجمال‌ها


گر شعرها گفتند پر پر به بود دریا ز در


کز ذوق شعر آخر شتر خوش می‌کشد ترحال‌ها