کاش من و تو می فهمیدیم:

 

کاش من و تو می فهمیدیم کاش من و تو می فهمیدیم


 

می توانی مکه و مدینه و سوریه برای زیارت نروی و بروی زاغه نشین های

کنار شهرت و برای مردمت یک پیامبر آرامش یا خدای مهربانی باشی... می توانی.

کاش می دانستی که تو خودت برای خیلی از آدم ها خدایی که منتظرش هستند

تا امشب بچه هاشان گرسنه به خواب نروند... کاش می فهمیدی کاش می فهمیدی ...

صد سال ره مسجد و ميخانه بگيري

عمرت به هدر رفته اگر دست نگيري

بشنو از پير خرابات تو اين پند

هر دست که دادي به همان دست بگيري

 

منبع : نون و آب