مولانای بزرگ

تو بشکن چنگ ما را ای معلا

تو بشکن چنگ ما را ای معلا


تو بشکن چنگ ما را ای معلا


هزاران چنگ دیگر هست این جا


چو ما در چنگ عشق اندرفتادیم


چه کم آید بر ما چنگ و سرنا


رباب و چنگ عالم گر بسوزد


بسی چنگی پنهانیست یارا


ترنگ و تنتنش رفته به گردون


اگر چه ناید آن در گوش صما


چراغ و شمع عالم گر بمیرد


چو غم چون سنگ و آهن هست برجا


به روی بحر خاشاکست اغانی


نیاید گوهری بر روی دریا


ولیکن لطف خاشاک از گهر دان


که عکس عکس برق اوست بر ما


اغانی جمله فرع شوق وصلیست


برابر نیست فرع و اصل اصلا


دهان بربند و بگشا روزن دل


از آن ره باش با ارواح گویا

 

چندانک خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را


چندانک خواهی جنگ کن یا گرم کن تهدید را


می‌دان که دود گولخن هرگز نیاید بر سما


ور خود برآید بر سما کی تیره گردد آسمان


کز دود آورد آسمان چندان لطیفی و ضیا


خود را مرنجان ای پدر سر را مکوب اندر حجر


با نقش گرمابه مکن این جمله چالیش و غزا


گر تو کنی بر مه تفو بر روی تو بازآید آن


ور دامن او را کشی هم بر تو تنگ آید قبا


پیش از تو خامان دگر در جوش این دیگ جهان


بس برطپیدند و نشد درمان نبود الا رضا


بگرفت دم مار را یک خارپشت اندر دهن


سر درکشید و گرد شد مانند گویی آن دغا


آن مار ابله خویش را بر خار می‌زد دم به دم


سوراخ سوراخ آمد او از خود زدن بر خارها


بی صبر بود و بی‌حیل خود را بکشت او از عجل


گر صبر کردی یک زمان رستی از او آن بدلقا


بر خارپشت هر بلا خود را مزن تو هم هلا


ساکن نشین وین ورد خوان جاء القضا ضاق الفضا


فرمود رب العالمین با صابرانم همنشین


ای همنشین صابران افرغ علینا صبرنا


رفتم به وادی دگر باقی تو فرما ای پدر


مر صابران را می‌رسان هر دم سلامی نو ز ما