ششم فروردین روز زایش اشو زرتشت
روز خورداد و فروردین ماه یا ششم فروردین، یکی از روز های خجسته ای است که در بین زرتشتیان احترام بسزایی دارد. چون هزاران سال پیش در چنین روزی «اشو زرتشت اسپنتمان» پیغمبر بزرگ ایران از مادر متولد شد و نیز در روز خورداد و فروردین ماه چهل سال بعد بود که این پیامبر آریایی از طرف اهورا مزدا به پیغمبری برگزیده شده و ماموریت تبلیغ مزدیسنا به حضرتش واگذار گردید.ششم فروردین روز زایش اشو زرتشت گرامی باد
به شکرانه این موهبت بزرگ، زرتشتیان دنیا در این روز جشن هایی بر پا می کنند که با سپاسگزاری به درگاه خداوند بی همتا آغاز می شود و با ساز و آواز و دست افشانی و پایکوبی پایان می پذیرد. زرتشتیان ایران این عید را «جشن هفدرو» می گویند. پارسیان «هندوستان» و «پاکستان» این روز را به نام «خرداد سال» جشن می گیرند. پارسیان، دسته دسته به آدریان ها رو می آورند و سپاس و ستایش یکتا اهورا را به جا می آورند و در بزرگداشت این جشن بزرگ تاریخی همت می گمارند.ششم فروردین روز زایش اشو زرتشت گرامی باد
در «آثار الباقیه» وارد است: “روز ششم فروردین «نوروز بزرگ» است و نزد ایرانیان جشن بزرگ می باشد. گویند خداوند در این روز مشتری بیافرید و فرخنده ترین ساعت های آن روز، ساعت مشتری است. زرتشتیان می گویند «زرتشت» در این روز توفیق یافت که با خداوند مناجات کند و «کیخسرو» در این روز بر آسمان عروج کرد و در این روز برای ساکنان کره زمین، سعادت را قسمت می کنند و از این جا است که ایرانیان این روز را «روز امید» نام نهاده اند.”